Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / Gospodarka odpadami komunalnymi / Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie

Szanowni Państwo!

Urząd Miejski w Wadowicach informuje, iż  zgodnie z Uchwałą Nr XIV/118/2019 Rady Miasta Wadowice z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 grudnia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Nieruchomości zamieszkałe:

– 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczy pierwszych czterech osób zamieszkujących nieruchomość,

– 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczy 5-tej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość,

–  30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – stawka opłaty podwyższonej.

2. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości:

– ryczałtowa roczna stawka opłaty – 150 zł,

– ryczałtowa roczna stawka opłaty podwyższonej – 300 zł.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi w zmienionej wysokości dla w/w nieruchomości.

3. Nieruchomości niezamieszkałe:

Pojemność worków Odpady selektywne Stawka podwyższona
120 l 16,50 zł 50,00 zł
240 l 33,00 zł 100,00 zł
1100 l 151,25 zł 480,00 zł
7000 l 962,50 zł 2130,00 zł

 

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konieczność złożenia nowej deklaracji obowiązuje również właścicieli nieruchomości lub podmioty gospodarcze, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 5 ust 1 pkt 3).

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wynikających ze złożonej deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Odpady komunalne wystawiamy przed posesję w pojemnikach z naklejonym kodem kreskowym do godz. 7:00. Odpady sortowane będą odbierane tylko w wyznaczonym  terminie wywozu odpadów komunalnych, w odpowiednich workach, z naklejonym przypisanym do koloru worka kodem kreskowym, co umożliwi bieżącą kontrolę odbieranych odpadów z podziałem na frakcje: papier, plastik/metal, szkło, odpady zielone oraz odpady komunalne zmieszane. Prosimy o naklejanie odpowiednich kodów na odpowiednie pojemniki oraz worki z podziałem na frakcje.

Worki i pojemniki bez naklejonych odpowiednich kodów kreskowych nie będą odbierane

*Wielkogabaryty – odbierane są z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i kilkurodzinnych dwa razy w roku w terminach wyznaczonych w harmonogramach.

Harmonogramy odbioru odpadów dostępne są TUTAJ

Bioodpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i kilkurodzinnych, w workach brązowych 120 litrowych, z naklejonym odpowiednim kodem kreskowym, w okresie od 1 kwietnia do 30 października w terminach odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, a od 1 listopada do 31 marca tylko w terminie odbioru odpadów selektywnych.

Jednocześnie, właściciel nieruchomości zamieszkałej, posiada możliwość przekazania odpadów zielonych, wielkogabarytowych oraz gruzu budowlanego, bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w maksymalnej ilości do 1 tony na miesiąc. Za ww. odpady w ilości powyżej jednej tony będzie pobierana opłata zgodna z obowiązującym cennikiem przyjęcia odpadów do PSZOK.

Popiół i żużel odbierany jest z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i kilkurodzinnych w terminach odbioru odpadów komunalnych, w odpowiednich pojemnikach z naklejonym kodem kreskowym. Pojemniki przeznaczone wyłącznie na popiół i żużel, będą do odbioru u wykonawcy, na wniosek właściciela nieruchomości. Prosimy nie mieszać popiołu i żużla z odpadami komunalnymi.

Wszelkie  uwagi, reklamacje  oraz  inne sprawy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi należy kierować do Biura Obsługi Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wadowicach Plac Jana Pawła  II 9,  tel. 885 223 224 email: biurowadowice@pukempol.pl

Biuro czynne:
pon. – pt. w godz. 9:00 – 17:00 oraz w  pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz.7:00 – 13:00 .

Przypominamy, że na terenie Gminy Wadowice, odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych gromadzimy w następujący sposób:
–    pojemnik (worek) żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe,
–    pojemnik (worek) niebieski – papier, tektura,
–    pojemnik (worek) zielony – szkło,
–    pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l – odpady komunalne zmieszane.

Odpady będą odbierane ściśle co do rodzaju według wyznaczonych harmonogramów.
Harmonogramy odbioru odpadów dostępne są

Wszelkie zmiany lokalizacji, nazwy, likwidacji działalności gospodarczej oraz przekroczenia  deklarowanych miesięcznych  ilości odpadów, należy zgłaszać w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, pok. 51 (II  piętro) tel. 33/873 18 11 (w. 218, 224).

Informacje na temat wdrożenia i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wadowice.ppt

Osiągnięte przez Gminę Wadowice wymagane poziomy:

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który wyniósł:

w 2012 roku – 3,25% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2012 wynosił 10%),
w 2013 roku – 16,89% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2013 wynosił 12%),
w  2014 roku –  22,59 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2014 wynosił 14%)
w  2015 roku –  36,01 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2015 wynosił 16%).
w  2016 roku –  50,40 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2016 wynosił 18%).
w  2017 roku –  44,10 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2017 wynosił 20% ).
w  2018 roku –  50,00 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2017 wynosił 30% ).

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

za rok 2012 – brak danych (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2012 r. wynosi 30%), w sprawozdaniu nie wykazano żadnego poziomu.
za rok 2013 –89% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2013 r. wynosi 36%).
za rok 2014 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2014 r. wynosi 38%)
za rok 2015 – 98% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2015 r. wynosi 40%)
za rok 2016 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2016 r. wynosi 42%)
za rok 2017 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2017 r. wynosi 45%).
za rok 2018– 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2016 r. wynosi 50%)

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

rok 2012 – 75,31% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
rok 2013 – 51,92% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
rok 2014 – 62,30% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50% i  nie został dotrzymany).
rok 2015 – 0,59% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50% i został dotrzymany).
rok 2016 – 0,00% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50% i został dotrzymany).
rok 2017 – 0,00% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 45% i został dotrzymany).
rok 2018 – 0,00% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 40% i został dotrzymany).

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 26 kwietnia 2017