Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Ochrony Środowiska / Gospodarka odpadami komunalnymi / Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie

Szanowni Państwo!

Urząd Miejski w Wadowicach informuje, iż  zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/401/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( z późn. zm.), na terenie Gminy Wadowice obecnie obowiązują następujące stawki opłat:

  1. Nieruchomości zamieszkałe:

1) 22,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczy pierwszych czterech osób zamieszkujących nieruchomość;

2) 18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczy 5–tej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość;

3) 67,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – stawka opłaty podwyższonej.

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym roku:

᠆  za I kwartał – do dnia 15 marca,

᠆  za II kwartał – do dnia 15 czerwca,

᠆  za III kwartał – do dnia 15 września,

᠆  za IV kwartał – do dnia 15 grudnia.

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Wadowicach lub na indywidualny rachunek bankowy.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadających kompostownik przydomowy:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/240/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia
24 listopada 2020 r. na terenie Gminy Wadowice wprowadzono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadających kompostownik przydomowy. Wysokość zwolnienia ustalono na nieruchomość w wysokości 8,00 zł miesięcznie. Mieszkaniec zainteresowany skorzystaniem z ulgi powinien złożyć stosowną deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk D-01).

Przypominamy, że odpady komunalne należy wystawić przed posesję w pojemnikach lub odpowiednich workach z naklejonym kodem kreskowym do godz. 7:00 w dniu odbioru.

Worki i pojemniki bez naklejonych odpowiednich kodów kreskowych nie będą odbierane!

Odpady selektywne i bioodpady odbierane są w wyznaczonym terminie wywozu odpadów komunalnych – w odpowiednich workach, z naklejonym przypisanym do koloru worka kodem kreskowym.

Wielkogabaryty – odbierane są z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych
i kilkurodzinnych dwa razy w roku w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

Popiół i żużel odbierany jest z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych
i kilkurodzinnych w terminach wyznaczonych w harmonogramie, w odpowiednich pojemnikach z naklejonym kodem kreskowym. Pojemniki przeznaczone wyłącznie na popiół i żużel, dostępne są odbioru u wykonawcy, na wniosek właściciela nieruchomości. Prosimy nie mieszać popiołu i żużla z odpadami komunalnymi.

Harmonogramy odbioru odpadów dostępne są TUTAJ

Właściciel nieruchomości zamieszkałej, posiada możliwość przekazania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, chemikalia, igły strzykawki, odpady niebezpieczne, baterie i akumulatory, farby, tusze, lakiery, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, tekstylia, odzież – bez limitu.

Jednocześnie informujemy, że obowiązują limity przekazania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujących odpadów komunalnych:

  1. odpady budowlane i rozbiórkowe do 1000 kg na rok od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej;
  2. zużyte opony z samochodów osobowych (także wzmocnione ozn. ”C” o średnicy do 20”) oraz z motocykli, motorowerów, rowerów do 10 szt. na rok od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej;
  3. odpady wielkogabarytowe do gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej.

Wszelkie  uwagi, reklamacje  oraz  inne sprawy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi należy kierować do Biura Obsługi Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wadowicach Plac Jana Pawła  II 9,  tel. 885 223 224 email: biurowadowice@pukempol.pl.

Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 17:00, w piątki od 7:30 do 15:30 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 7:00 do 13:00.

Przypominamy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Zmiany należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim
w Wadowicach, pok. 51 (II  piętro) tel. 33/873 18 11 (w. 218, 224).

Informacje na temat wdrożenia i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wadowice.ppt

Osiągnięte przez Gminę Wadowice wymagane poziomy:

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który wyniósł:

w 2012 roku – 3,25% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2012 wynosił 10%),
w 2013 roku – 16,89% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2013 wynosił 12%),
w  2014 roku –  22,59 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2014 wynosił 14%)
w  2015 roku –  36,01 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2015 wynosił 16%).
w  2016 roku –  50,40 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2016 wynosił 18%).
w  2017 roku –  44,10 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2017 wynosił 20% ).
w  2018 roku –  50,00 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2018 wynosił 30% ).
w  2019 roku –  47,00 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2019 wynosił 40% ).
w  2020 roku –  67,00 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2020 wynosił 50% ).
w  2021 roku –  20,00 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2021 wynosił 20% ).
–  w  2022 roku –  37 % (  wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2022 wynosił 25% ).

 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

za rok 2012 – brak danych (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2012 r. wynosi 30%), w sprawozdaniu nie wykazano żadnego poziomu.
za rok 2013 –89% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2013 r. wynosi 36%).
za rok 2014 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2014 r. wynosi 38%)
za rok 2015 – 98% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2015 r. wynosi 40%)
za rok 2016 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2016 r. wynosi 42%)
za rok 2017 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2017 r. wynosi 45%).
za rok 2018– 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2016 r. wynosi 50%).
za rok 2019 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2016 r. wynosi 50%).
–  za rok 2020 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2020 r. wynosi 70%).
–  za rok 2021 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2021 r. wynosi 70%).
–za rok 2022 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2022 r. wynosi 70%).

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

rok 2012 – 75,31% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
rok 2013 – 51,92% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
rok 2014 – 62,30% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50% i  nie został dotrzymany).
rok 2015 – 0,59% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50% i został dotrzymany).
rok 2016 – 0,00% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50% i został dotrzymany).
rok 2017 – 0,00% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 45% i został dotrzymany).
rok 2018 – 0,00% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 40% i został dotrzymany).
rok 2019 – 0,00% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 40% i został dotrzymany).
rok 2020 – 0,00% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 40% i został dotrzymany).
rok 2021 – 0,00% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 35% i został dotrzymany).
– rok 2022 – 0,00% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 35% i został dotrzymany).

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 26 kwietnia 2017