ETAP A

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ CHOCZNI, CZĘŚĆ WADOWIC, CZĘŚĆ GORZENIA DOLNEGO ORAZ CZĘŚĆ JAROSZOWIC – Etap A

1. kwiecień/maj 2022r. Trwa etap uzgadniania i opiniowania projektu mpzp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wysłany do opiniowania i uzgadniania – zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503).
Czerwiec 2022r. Zakończono etap opiniowania i uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – Etap A

  • Obwieszczenie Burmistrza Wadowic znak PP.6721.6.94.2019 z dnia 28.06.2022r. oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – Etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  • PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ponikiew.

3. UCHWAŁA NR LII/482/2022 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 21 września 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – ETAP A – Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2022r., poz. 6301 (wejście w życie dnia 14 października2022r.).

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

 

 

Wprowadzono: 3 sierpnia 2022