ETAP B

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ CHOCZNI, CZĘŚĆ WADOWIC, CZĘŚĆ GORZENIA DOLNEGO ORAZ CZĘŚĆ JAROSZOWIC – Etap B

  1. Obecnie trwają prace nad sporządzaniem projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  2. Maj 2023r. – trwa etap uzgadniania i opiniowania projektu mpzp.
    Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wysłany do opiniowania i uzgadniania – zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.).

Przeznaczenie na cele nierolnicze wymaga:
• uzyskania opinii Izby Rolniczej, w zakresie przeznaczenia wnioskowanych gruntów na cele nierolnicze,
• uzyskania opinii Marszałka Województwa Małopolskiego, w zakresie przeznaczenia wnioskowanych gruntów na cele nierolnicze,
• uzyskania zgody Ministra Klimatu i Środowiska na przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze.
Przeznaczenie na cele nieleśne:
• gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga uzyskania zgody Ministra Klimatu i Środowiska, po uzyskaniu opinii RDLP oraz Marszałka Województwa,
• gruntów leśnych niestanowiących własność Skarbu Państwa wymaga uzyskania zgody Marszałka Województwa, wyrażanej po uzyskaniu opinii Izby Rolniczej.

 

O kolejnych etapach prac planistycznych nad przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będziemy informować na bieżąco.

Wprowadzono: 3 sierpnia 2022