ETAP C

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ CHOCZNI, CZĘŚĆ WADOWIC, CZĘŚĆ GORZENIA DOLNEGO ORAZ CZĘŚĆ JAROSZOWIC – Etap C

1.listopad/grudzień 2022r. Trwa etap uzgadniania i opiniowania projektu mpzp.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wysłany do opiniowania i uzgadniania – zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.).

Grudzień 2022r. Zakończono etap opiniowania i uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – Etap C

3. UCHWAŁA NR LIX/563/2023 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 19 kwietnia 2023r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – ETAP C – Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2023r., poz. 2995 (wejście w życie dnia 12 maja 2023r.).

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Wprowadzono: 10 stycznia 2023