Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy Wadowice na lata 2020-2023

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Planowania Przestrzennego / Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy Wadowice na lata 2020-2023

1. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wadowice na lata 2020-2023.

Gmina Wadowice posiada opracowany Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy Wadowice na lata 2020-2023. Gminny program opieki nad zabytkami jest elementem polityki samorządowej. Służy podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Wskazane w programie działania są skierowane na poprawę stanu zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Gminny program opieki nad zabytkami m.in. poprzez działania edukacyjne, ma też budzić w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni. Program zawiera  m.in. informacje na temat możliwości pozyskiwania dotacji na prace przy obiektach zabytkowych.

Sporządza się go na okres 4 lat, natomiast co 2 lata Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania programu.

link do uchwały – Uchwała Nr XVIII/181/2020 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 kwietnia 2020r.

link do publikacji Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wadowice za lata 2020-2022.

 

 

Powyższe zagadnienia regulują przepisy:

– Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U. 2022, poz. 840).

 

2. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wadowice na lata 2016-2019.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy Wadowice na lata 2016-2019 zatwierdzony Uchwałą nr XX/160/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. woj. małopolskiego poz. 3125 z dnia 18.05.2016r.).

link do uchwały – Uchwała Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016r.

link do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Wadowice na lata 2016-2019 w okresie od 27 kwietnia 2016r. do 1 czerwca 2018r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wadowice na lata 2016-2019 w okresie od 1 czerwca 2018r. do 31 grudnia 2019r.

 

Wprowadzono: 13 sierpnia 2018