Procedura sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia).

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Planowania Przestrzennego / Procedura sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia).

Zmiana planu miejscowego dotyczy zmiany tekstu w zakresie rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii oraz dopuszczenia rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, dla terenów oznaczonych w planie miejscowym symbolami 1C i 1K.

1. UCHWAŁA NR XLII/394/2021 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia).
2. OBWIESZCZENIE Burmistrza Wadowic PP.6721.13.5.2021 z dnia 26.01.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia).

3. Obecnie trwają prace nad sporządzaniem projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
4. Czerwiec 2022r. – trwa etap uzgadniania i opiniowania projektu zmiany mpzp.
Projekt zmiany planu miejscowego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wysłany do opiniowania i uzgadniania – zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503).

5.Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
Obwieszczenie Burmistrza Wadowic znak PP.6721.13.9.2021 z dnia 08.08.2022r.

5. PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach(część północna i wschodnia).

6. UCHWAŁA NR LIV/500/2022 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia) – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2022r., poz. 7382 (wejście w życie dnia 25 listopada 2022r.).

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Wprowadzono: 27 stycznia 2022