Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Planowania Przestrzennego / Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015r. poz.774), tak zwana ustawa krajobrazowa, wprowadziła  m.in. zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na podstawie nowych przepisów Rada Miejska może ustalić w formie uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała tzw. reklamowa będzie stanowić akt prawa miejscowego i dotyczyć będzie całego obszaru miasta i gminy Wadowice. Można w niej przewidzieć różne regulacje dla różnych obszarów gminy, określając jednoznacznie granice tych obszarów. Uchwała reklamowa określi warunki i termin dostosowania się do nowych zasad – nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Przepisy wskazują również zwolnienia i wyłączenia z powyższych obowiązków. Ustawa określa tryb i etapy prowadzące do uchwalenia uchwały reklamowej, w tym etap konsultacji społecznych – wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu i przyjmowania uwag do projektu. Przepisy przewidują również kary pieniężne za nielegalne reklamy, tzn. umieszczone niezgodnie z przepisami uchwały reklamowej. Kara pieniężna stanowi dochód gminy.

Sporządzone w procesie regulacje dadzą możliwość uporządkowania chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej.

Niewątpliwie konieczne są przepisy służące uporządkowaniu i przeciwdziałaniu degradacji przestrzeni publicznej oraz dążące do zwiększenia dbałości o jakość tych przestrzeni na terenie miasta i gminy Wadowice.

Definicje

pochodzące z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

„Ład przestrzenny” – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

„Obszar przestrzeni publicznej” – należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

„Reklama” – należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne.

„Tablica reklamowa” – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

„Urządzenie reklamowe” – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

„Szyld” – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

„Krajobraz” – należy przez to rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka.

Lp.

Procedura sporządzania uchwały

Terminy

I

Zarządzenie Nr 0050.568.2016.PP Burmistrza Wadowic z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. porządkowania przestrzeni miasta i gminy Wadowice.

Zarządzenie Nr 0050.972.2018.PP Burmistrza Wadowic z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu zadaniowego ds. porządkowania przestrzeni miasta i gminy Wadowice powołanego Zarządzeniem Nr 0050.568.2016.PP Burmistrza Wadowic z dnia 30 listopada 2016r.

30 listopada 2016r.

5 czerwca 2018r.

II

UCHWAŁA NR XXX/226/2016 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Wadowice.

20 grudnia 2016 r.

III

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WADOWIC o podjęciu przez Radę Miejską w Wadowicach uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Wadowice.

23 stycznia 2017r.

IV Rozpoczęcie prac nad sporządzeniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie  miasta i gminy Wadowice. 19 czerwca 2017r.
VI  

Prace nad sporządzeniem zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie  miasta i gminy Wadowice zostały podzielone na etapy:

Etap 1 – Sporządzenie Analizy i raportu o stanie istniejącym

Etap 2  – Sporządzenie projektu uchwały

Etap 3 – Uzgadnianie i opiniowanie  oraz  wyłożenie do publicznego wglądu

Etap 4 – Uchwalenie i wdrożenie uchwały

rok

2017/2018

VII

Konsultacje z mieszkańcami i przedsiębiorcami, działającymi na terenie miasta i gminy Wadowice w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Wadowice.

Więcej informacji również w załączniku poniżej.

VIII

Zakończenie I etapu prac – Sporządzenie Analizy i raportu o stanie istniejącym, których wynikiem są:

  1. Raport z konsultacji społecznych (BIP) z mieszkańcami i przedsiębiorcami, działającymi na terenie miasta i gminy Wadowice w sprawie sporządzenia uchwały dot. zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Wadowice
  2. Raport o stanie istniejącym. (PDF)
wrzesień 2017r.
IX Zakończenie II etapu – sporządzenie projektu uchwały.

Projekt uchwały został przedstawiony:

– na posiedzeniu Zespołu zadaniowego ds. porządkowania przestrzeni miasta i gminy Wadowice, które odbyło się dnia 28.11.2017r. Zebrano uwagi, które wprowadzono do projektu uchwały.

– na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Wadowicach, które odbyło się dnia 07.12.2017r. Komisja wydała opinię w tej sprawie.

rok 2017
X Rozpoczęcie III etapu – Uzgadnianie i opiniowanie  oraz  wyłożenie do publicznego wglądu.

* W związku z art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. 2017.1073 z późn.zm.) projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane został wysłany do uzgodnienia i opinii.

rok 2017/2018

luty 2018

XI

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane odbędzie się w dniach od 7 maja 2018r. do 28 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, II piętro, pok. 42 w godzinach urzędowania.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt ww. uchwały będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach w dniach  7, 8, 14, 15, 24, 25 maja 2018r. w godzinach od 9:00 do 15:00.

Spotkania konsultacyjne nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie uchwały odbędą się w dniach: 7 maja 2018r. dla reklamobiorców (firm reklamowych), 14 maja 2018r. dla reklamodawców (przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości na których zlokalizowane są reklamy), 24 maja 2018r. – spotkanie otwarte, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach,I piętro, sala nr 19, od godz. 15:00 do godz. 17:00.

Nieprzekraczalny termin składania uwag – 13 czerwiec 2018r.

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Wadowic o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu uchwały znajduje się tutaj.

Projekt uchwały wraz z załącznikiem zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej pod obwieszczeniem Burmistrza Wadowic.

By pomóc Państwu w zrozumieniu i wdrożeniu uchwały krajobrazowej przygotowana została broszura informacyjna.

rok 2018

maj/czerwiec 2018r.

XII

Zakończono etap wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Obecnie trwają prace nad rozstrzygnięciem uwag złożonych do ww. projektu uchwały.

Raport z przebiegu spotkań konsultacyjnych.

rok 2018

czerwiec/lipiec 2018r.

XIII

 

Zakończono etap rozstrzygnięcia uwag złożonych do ww. projektu uchwały. W związku z uwzględnieniem części uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu ww. projektu uchwały, uległa ona zmianom. Zaistniała konieczność ponownego uzgodnienia i opiniowania ww. projektu uchwały z właściwymi organami.

O realizacji poszczególnych prac będą Państwo informowani na bieżąco.

lipiec/sierpień 2018r.
XIV Radni Rady Miejskiej w Wadowicach podjęli uchwałę Nr XVI/146/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Wadowice. Postanowiono  odejść od formy uchwały reklamowej, w zamian za to stworzyć informator pn. „REKLAMY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WADOWICE”, który określiłby docelowe założenia w zakresie ochrony przestrzeni publicznych przed nadmiarem reklam. Dane na ten temat będą wprowadzane na bieżąco w osobnej zakładce.       

 

Grudzień 2019 rok

 

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 31 lipca 2018