Wadowice w czołówce Rankingu Gmin Małopolski

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Promocji Gminy / Wadowice w czołówce Rankingu Gmin Małopolski

26 październi­ka Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłosił w Dzi­en­niku Pol­skim wyni­ki Rankingu Gmin Małopol­s­ki 2017. Wadowice znalazły się na wysokim, siedemnastym miejscu, wyprzedzając 162 oceniane gminy. Trzech głównych zwycięzców tegorocznej edy­cji to: Wiel­ka Wieś, Niepołomice i Zakopane. Zwycięzcom grat­u­lu­je­my!

Rank­ing Gmin Małopolski to wyjątkowa inic­jaty­wa, którą Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  we współpra­cy z Urzę­dem Statysty­cznym w Krakowie real­izu­je­ od 2010 roku. Celem przed­sięwz­ię­cia jest wyłonie­nie i pro­mowanie gmin wyróż­ni­a­ją­cych się pod wzglę­dem roz­wo­ju społeczno-gospo­dar­czego. W ramach Rankingu oce­nie pod­dawane są wszys­tkie gminy naszego województwa z wyłącze­niem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestaw­ie­nie wyników odpowia­da Urząd Statysty­czny.

Lista wskaźników, służą­cych do obliczenia syn­te­ty­cznego wskaźni­ka rankingowego, objęła:

 1. Śred­nioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkań­ca
 2. Śred­nioroczne wydat­ki majątkowe inwest­y­cyjne budżetów gmin na 1 mieszkań­ca
 3. Śred­nioroczny wskaźnik zadłuże­nia budżetów gmin
 4. Wydat­ki bieżące budżetów gmin na admin­is­trację pub­liczną na 1 mieszkań­ca
 5. Śred­nioroczne środ­ki z Unii Europe­jskiej i innych źródeł niepodle­ga­jące zwro­towi na finan­sowanie pro­gramów i pro­jek­tów uni­jnych stanow­iące dochód budżetów gmin na 1 mieszkań­ca
 6. Licz­ba pod­miotów gospo­dar­czych zare­je­strowanych w REGON na 1000 lud­noś­ci
 7. Wyni­ki egza­minu gim­naz­jal­nego – śred­ni wynik w pro­cen­tach
 8. Odsetek dzieci obję­tych wychowaniem przed­szkol­nym w wieku 3–6 lat
 9. Sal­do migracji na 1000 lud­noś­ci
 10. Wydat­ki na kul­turę i ochronę dziedz­ict­wa nar­o­dowego (z wyłącze­niem wydatków majątkowych inwest­y­cyjnych) na 1 mieszkań­ca
 11. Udzi­ał środ­ków przekazanych orga­ni­za­cjom pozarzą­dowym i innym pod­miotom prowadzą­cym dzi­ałal­ność pożytku pub­licznego w wydatkach ogółem gminy

Zaprasza­my Państwa do zapoz­na­nia się z pełny­mi wynika­mi Rankingu, dostępnymi na stronie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Wprowadzono: 30 października 2017