Wadowice walczą ze smogiem

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Wadowice walczą ze smogiem

Pół roku po zainstalowaniu na wadowickim rynku stacji monitoringu jakości powietrza podsumowaliśmy wyniki przeprowadzonych pomiarów.

Niestety wyniki oraz analiza przeprowadzonych pomiarów nie napawają optymizmem. Pomimo wielu działań jakie zostały podjęte na terenie naszej gminy w celu ograniczenia skutków „niskiej emisji”, powietrze w okresie grzewczym jest bardzo złej jakości i zagraża zdrowiu. W czasie całego okresu prowadzenia pomiarów zarejestrowano w sumie 50 dni, w których została przekroczona norma dzienna dla stężenia pyłu PM10 (wszystkie w czasie trwania sezonu grzewczego), ponadto przez 7 dni stan powietrza w Wadowicach przekroczył poziom informowania o smogu, a przez 6 dni poziom alarmowania. Stan jakości powietrza w naszym regionie, na tle całej Europy jest jednym z najgorszych.

Z przeprowadzonych pomiarów jednoznacznie wynika, że stan jakości powietrza w Wadowicach jest gorszy niż w Krakowie. Poniżej prezentujemy wykres przedstawiający wyniki pomiarów stężenia PM10 (µg/m3) wykonywanych równocześnie w tych dwóch miastach.

61494 - Wadowice walczą ze smogiem

W trakcie krótkiej prezentacji Szymon Lukaj, ekodoradca Gminy Wadowice, przedstawił jakie  działania podejmuje Urząd Miejski w Wadowicach w ramach walki ze smogiem.

Dofinansowaliśmy wymianę 107 niskosprawnych kotłów

W ramach podjętych,  w latach 2015-2016, działań służących poprawie stanu jakości powietrza w naszej Gminie zrealizowano dwa programy:

  1. „Program Ograniczenie Niskiej Emisji (PONE)” obejmujący teren całej Gminy, a którego zasadniczym celem są działania mające na celu ochronę powietrza atmosferycznego przed tzw. „niską emisją”, czyli emitowaniem gazów i pyłów ze starych, nieekologicznych i nieekonomicznych pieców węglowych centralnego ogrzewania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych.

    W ramach PONE dofinansowano montaż 29 kotłowni węglowych oraz 20 gazowych, w sumie zlikwidowano 49 niskosprawnych źródeł ciepła.

    Kwota dofinansowania: 338.900, 00 zł.

  2. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA” skierowany do mieszkańców miast powyżej 5 tys. mieszkańców.

W ramach programu dofinansowano montaż 26 kotłowni gazowych, 2 kotłowni na biomasę oraz podłączenie 3 budynków do sieci ciepłowniczej, ponadto zamontowano 10 kolektorów  słonecznych, w sumie likwidacji uległo 31 niskosprawnych źródeł ciepła.

Kwota dofinansowania: 413.165, 91 zł.

W kolejnych latach 2017- 2020 zaplanowano realizację kolejnych dwóch programów:

  1. „Program Ograniczenie Niskiej Emisji (PONE)” w 2017 r., w ramach którego zaplanowano  wymianę starych źródeł ciepła na piece spełniające normy ekoprojektu, na kwotę dofinansowania 375.00,00 zł.
  2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2017-2020, w ramach działań mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza zaplanowano pomoc mieszkańcom w wymianie niskosprawnych kotłów nieekologicznych na 74 kotłownie gazowe, 1 kotłownię na biomasę, montaż 1 pompy ciepła oraz wykonanie 3 nowych przyłączy do sieci ciepłowniczej (poddziałanie 4.4.2), kwota dofinansowania 1.143.863,39 zł. Ponadto poddziałanie 4.4.3 wymiana na kotły zasilane paliwem stałym obejmujące montaż 261 pieców węglowych spełniających normy ekoprojektu, 1 pieca na biomasę , montaż 1 pompy ciepła oraz wykonanie 3 nowych przyłączy do sieci ciepłowniczej, kwota dofinansowania 2.471.066,55 zł.

Gmina Wadowice podejmuje również działania mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w kwestii zanieczyszczenia powietrza.

Działaniem podjętym przez Urząd Miejski w Wadowicach, a będącym następstwem montażu stacji monitoringu powietrza na wadowickim rynku, było uruchomienie w gminnych placówkach oświatowych systemu informowania o aktualnej jakości powietrza.

Mieszkańcy naszej gminy są na bieżąco informowani o aktualnym stanie powietrza. Na tablicach, zainstalowanych w gminnych szkołach i przedszkolach, pracownicy placówek dwa razy dziennie, przy współpracy z gminnym ekodoradcą, umieszczają ikony informujące mieszkańców Gminy o stanie jakości powietrza i czynnościach, jakie należy podejmować w przypadku pojawiających się przekroczeń normy stężeń pyłu zawieszonego PM10.

61495 - Wadowice walczą ze smogiem

W tym roku w ramach obchodów Dnia Ziemi (28.04.2017 r.), które odbyły się pod hasłem „Czyste powietrze dla Ziemi”, zorganizowano warsztaty dot. ochrony powietrza dla dzieci ze szkół podstawowych. Zaproszono również wystawców pieców ekologicznych do prezentacji swoich produktów, rozdawano mieszkańcom sadzonki roślin produkujących tlen.

Jednocześnie Gmina Wadowice realizuje projekt zintegrowany LIFE pod nazwąWdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. W ramach jego realizacji Gmina Wadowice zatrudniła  ekodoradcę, u którego mogą Państwo uzyskać informacje o aktualnie dostępnych środkach na dofinansowanie wymiany starego pieca centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,  termomodernizacji budynków,  otrzymać pomoc przy skorzystaniu z programów służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, w tym pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosków o dotację. Ekodoradca w ramach swoich zadań prowadzi również warsztaty edukacyjne dla dzieci z gminnych placówek  oświatowych.

Bardzo ważnym i koniecznym narzędziem walki o czyste powietrze są regularne kontrole spalania w piecach grzewczych prowadzone przez pracowników Gminy. W roku 2015 przeprowadzono łącznie 227 kontroli na terenie całej gminy i nałożono 33 mandaty karne, natomiast w roku 2016 przeprowadzono 787 kontroli i nałożono 70 mandatów.

Spalanie odpadów  w instalacjach grzewczych grozi mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Według szacunków naukowych smog powoduje 44 000 zgonów w Polsce.

Wprowadzono: 7 lipca 2017

-