Wybory ławników na kadencję 2024 – 2027

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Wybory ławników na kadencję 2024 – 2027

31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił się do Rady Miejskiej w Wadowicach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach –  w ilości 2 ławników.

ph - Wybory ławników na kadencję 2024 – 2027

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikiem nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw  i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłaszanie kandydatów

Kandydatów na ławników zgłaszają bezpośrednio do Rady Miejskiej:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓ UPŁYWA  30 CZERWCA 2023 ROKU.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłaszanie kandydata dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.10.2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 • 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
  • Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty zgłoszenia.
  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
  • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób popierających kandydata, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
  • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Rada Miejska w Wadowicach będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

REKOMPENSATA DLA ŁAWNIKÓW

Ławnikowi przysługuje rekompensata za udział w posiedzeniach w wysokości 133,33 zł. brutto oraz zwrot kosztów dojazdu do sądu środkami komunikacji miejskiej w wysokości 12,63 zł. brutto.

 

WZORY DOKUMENTÓW

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej, pok. nr 30 Urzędu Miejskiego w Wadowicach, /tel. 0-33 82-334-42/ oraz na stronie internetowej www.wadowice.pl .

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wadowicach
/-/ Piotr Hajnosz

 

Wprowadzono: 12 czerwca 2023

Pliki do pobrania: