Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Planowania Przestrzennego / Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium

Wadowice, dnia 31.10.2017r.

PP.6720.4.37.2015

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Wadowic
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405), a także w związku z Uchwałami Rady Miejskiej w Wadowicach, w tym Nr VI/30/2015 z dnia 24 marca 2015r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 listopada 2017 r. do 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach (Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice) II piętro, pok. 42, w godzinach urzędowania.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt studium będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach w następujących dniach: 17 listopada (7.00-13.00), 23 listopada (9.00-15.00), 24 listopada (7.00-13.00), 30 listopada (9.00-15.00), 01 grudnia (7.00-13.00), 07 grudnia (9.00-15.00), 08 grudnia (7.00-13.00) oraz 12 grudnia (10.00-16.00).

Ponadto projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach www.wadowice.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 listopada 2017r. w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wadowicach przy ul. Sienkiewicza 9 (wejście od ul. Emilii i Karola Wojtyłów) w godzinach od 15.00 do 18.00.

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wadowic (w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, pokój nr 7, parter – Biuro Obsługi Mieszkańca) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 stycznia 2018r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Wadowic, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: tradwancycon@wadowice.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 stycznia 2018r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Wadowic.

Burmistrz Wadowic
dr Mateusz Klinowski

Treść obwieszczenia  i projekt studium U.ik.zp z prognozą oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej.

UWAGA: Dyżury pracowni projektowej odbywają się w pokoju 35 na I piętrze Urzędu Miejskiego, w terminach określonych w powyższym obwieszczeniu.

Wprowadzono: 6 listopada 2017