Z mobilnością nam do twarzy.. – podsumowanie I etapu projektu edukacyjnego

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Z mobilnością nam do twarzy.. – podsumowanie I etapu projektu edukacyjnego

„Z mobilnością nam do twarzy..” – ta opinia przewijała się we wspomnieniach nauczycieli, którzy wzięli udział w pierwszej części Projektu edukacyjnego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

W 2017 roku 78 nauczycieli z 12 szkół i przedszkoli gminnych odbyło zagraniczną mobilność edukacyjną, czyli wzięło udział w kursach językowych i metodyczno – językowych w 6 krajach europejskich (Czechy, Wielka Brytania, Irlandia, Malta, Hiszpania, Francja). Najczęściej wybieranym miejscem szkoleń językowych były angielski Londyn, irlandzki Cork i Malta. Atrakcyjne lokalizacje kursów sprzyjały nie tylko doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych w językach obcych, ale także pozwoliły na poznanie kultury, dziedzictwa historycznego i specyfiki danego kraju.

Wszyscy uczestnicy mobilności złożyli pisemne sprawozdania z odbytego wyjazdu, w których podkreślali wymiar edukacyjny Projektu oraz stworzone dzięki niemu możliwości samorozwoju. W większości wypowiedzi wskazywano na dużą przydatność nabytych kompetencji językowych w pracy zawodowej np. poprzez korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji, użycie technologii informacyjnych i współpracę z nauczycielami z innych krajów:

„Intensywnie doskonaliłam swoje umiejętności z zakresu metodyki uczenia małych dzieci, poznawałam nowe techniki i metody oraz korzystałam z doświadczeń innych uczestników kursu – nauczycieli z Włoch, Grecji, Niemiec, Słowenii, Węgier i Rumunii. Kurs był dosyć intensywny, ale jednocześnie bardzo obfity w nowe informacje połączone z praktycznymi ćwiczeniami.” –  M. Targosz, nauczyciel języka angielskiego z SP w Wysokiej

„To niesamowite przeżycie, możliwość uczestniczenia nie tylko w kursie językowym, ale także poznanie specyfiki miasta, wymiana doświadczeń z innymi oraz umiejętność przełamywanie barier językowych, poznanie ludzi z różnych zakątków świata, którzy przyjeżdżają do Londynu – serca Wielkiej Brytanii, aby właśnie tutaj uczyć się języka angielskiego!”- A. Pasternak – Fraś , nauczyciel z SP nr 1 w Choczni

„Zamierzam wykorzystywać pomysły i metody, które poznałam na kursie na swoich lekcjach i dzielić się nimi z innymi nauczycielami języka angielskiego w naszej szkole” – I. Blarowska, nauczyciel języka angielskiego z SP nr 4 w Wadowicach

Niniejszy Projekt zakłada nie tylko poznawanie innych krajów europejskich, ale także promowanie naszego regionu. Uczestnicy zabrali ze sobą pakiety materiałów, przygotowane we współpracy z Informacją Turystyczną, które przekazali rodzinom goszczącym, pracownikom i kursantom danych szkół językowych.

Obecnie, po powrocie z mobilności, nauczyciele wykorzystają nabyte umiejętności w codziennej pracy zawodowej. Wielu z nich ma pomysły na ciekawe lekcje i zajęcia dodatkowe, imprezy szkolne i lokalne, a także warsztat dydaktyczny wzbogacony o nowe metody i formy pracy. Do tej pory odbyły się już interesujące zajęcia w przedszkolach i szkołach np.  „Czytanie na dywanie w języku angielskim”, „Bal u królowej”, „Europejski Rajd Jesienny”, „Dzień Języków Obcych”.  O wszystkich podejmowanych inicjatywach przeczytać można na bieżąco aktualizowanym blogu Projektu oraz stronie Facebook:

https://mobilnoscwadowice.blogspot.com/

www.facebook.com/mobilnoscwadowice/

Realizowany Projekt pozwoli na podniesienie kompetencji zespołów nauczycielskich szkół i przedszkoli, gdyż uczestnicy mobilności podzielą się swoimi doświadczeniami z innymi pracownikami placówek, poprzez prezentacje efektów na posiedzeniach rady pedagogicznej, promowanie idei uczenia się przez całe życie, prowadzenie lekcji otwartych, opracowywanie i publikowanie do publicznego wykorzystania konspektów zajęć oraz realizowanie projektów międzynarodowych np. na platformie eTwinning.

Obecnie, do odbycia kursów językowych i metodycznych przygotowuje się 30 nauczycieli, którzy wyjadą w czasie ferii 2018 roku do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii, Austrii i na Maltę. Nad całością przygotowań i realizacji Projektu na terenie placówek czuwa Zespół Projektowy, spotykający się na comiesięcznych zebraniach roboczych.

Opracowanie: Iwona Majkowska – Kochan (koordynator gminny Projektu)

Wprowadzono: 26 października 2017