Zapoznaj się z nowymi stawkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Zapoznaj się z nowymi stawkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku w  gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) oraz uchwały NR XXIX/219/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach  z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Wadowic zawiadamia, że od 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące stawki:

a) dla nieruchomości zamieszkałych:

– 8,60 zł za osobę segregowane/miesiąc/do czterech osób w gospodarstwie domowym

– 3,80 zł za osobę segregowane/miesiąc/powyżej czterech osób w gospodarstwie domowym

– 17,50 zł za osobę niesegregowane/miesiąc

b) dla nieruchomości niezamieszkałych:

ZBIERANE SELEKTYWNIE

ZBIERANE NIESELEKTYWNIE

10,50 zł za każdy pojemnik 120 l

28,50 zł za każdy pojemnik 120 l

20,00 zł za każdy pojemnik 240 l

57,00 zł za każdy pojemnik 240 l

102,00 zł za każdy pojemnik 1100 l

273,00 zł za każdy pojemnik 1100 l

572,00 zł za każdy pojemnik 7000 l

1210,00 zł za każdy pojemnik 7000 l

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wynikających ze złożonej deklaracji.  W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji  i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Niezapłacenie opłat w terminie będzie skutkować naliczeniem odsetek za zwłokę w wysokości odsetek podatkowych. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonych terminach podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.).

Przypominam, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Wadowic nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Wprowadzono: 10 stycznia 2017