Zasady prawidłowego wykonywania ocen energetycznych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Zasady prawidłowego wykonywania ocen energetycznych

Podczas realizacji programu dofinansowania wymiany kotłów węglowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na terenie Gminy Wadowice prowadzona jest ocena energetyczna budynków. Przedstawiamy Państwu wskazówki dotyczące prawidłowego  wykonania audytów energetycznych.

Pierwsza wizyta u mieszkańca – wizja lokalna:

1. Kluczowe jest, aby podczas tej wizyty obecny był właściciel budynku lub osoba przez niego upoważniona (konieczne jest pisemne upoważnienie od właściciela).

2. Audytor ma obowiązek posiadać przy sobie imienne oświadczenie wystawione przez Gminę, informujące, że dana osoba pracuje w porozumieniu z Gminą w celu przeprowadzenia ocen energetycznych (lista pracowników firmy NDE Sp. z o.o. upoważnionych do przeprowadzenia przedmiotowej oceny na terenie naszej gminy ).

3. Audytor zbiera dane dotyczące budynku, dokonuje pomiarów i wpisuje je do ankiety.

4. Właściciel/osoba upoważniona powinna na zakończenie wizyty sprawdzić prawidłowość wprowadzonych danych.

5. Właściciel/osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem prawidłowość wprowadzonych danych.

6. Ważne jest, żeby osoba obecna podczas wizji lokalnej posiadała pełną wiedzę dotyczącą budynku i planowanych prac remontowych.

7. Podczas wizji lokalnej właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń czy zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Audytor nie udziela informacji o zasadach i terminie uzyskania dotacji, w tym w szczególności o możliwej wysokości dofinansowania, sposobach dokumentowania rozliczania dotacji. Wszelkie uwagi i pytania należy kierować do:

Ekodoradcy –  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wadowicach II p. pok. 52, tel. 33 873 18 11 wew. 210, tel. kom. 507 284 900 e-mail: slukaj@wadowice.pl.

9. W przypadku niewłaściwego postępowania ze strony audytora, fakt ten  należy zgłosić  do Wykonawcy lub Gminy, podając imię i nazwisko audytora.

Druga wizyta u mieszkańca – przedstawienie wyników oceny:

1. Kluczowe jest, aby podczas tej wizyty obecny był właściciel budynku lub osoba przez niego upoważniona (konieczne jest pisemne upoważnienie od właściciela).

2. Audytor ma obowiązek posiadać przy sobie imienne oświadczenie wystawione przez Gminę, informujące, że dana osoba pracuje w porozumieniu z Gminą w celu przeprowadzenia ocen energetycznych.

3. Dokument oceny energetycznej ma być prezentowany w całości wersji papierowej.

4. Właściciel/osoba upoważniona powinna sprawdzić prawidłowość wprowadzonych danych adresowych, parametrów techniczno-użytkowych budynku oraz zdjęć.

5. Audytor przedstawia i omawia z właścicielem/osobą upoważnioną wyniki oceny energetycznej, w tym w szczególności przedstawia obliczoną moc kotła. Jeśli z obliczeń wynika, że w budynku należy przeprowadzić określone prace termomodernizacyjne,  audytor przedstawia możliwe warianty.

6. Właściciel/osoba upoważniona podpisuje oświadczenie, które jest wyrażeniem zgody lub braku zgody na zaproponowany wariant termomodernizacji.
wzór oświadczenia7. W przypadku braku potrzeby dokonania w budynku prac termomodernizacyjnych – sam podpis właściciela/osoby upoważnionej.
8. Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Audytor nie zostawia egzemplarza oceny w wersji papierowej lub elektronicznej mieszkańcowi. Obydwa egzemplarze oceny najpierw składane są w Gminie do rozliczenia.

Reklamacja

1. Właściciel/osoba upoważniona ma prawo, podczas drugiej wizyty, zgłosić reklamację.

2. Reklamacja jest uzasadniona w przypadku:
– wpisania do oceny energetycznej błędnych danych adresowych,
– wpisania do oceny energetycznej błędnych parametrów techniczno-użytkowych budynku,
– załączenia niewłaściwych zdjęć np. innego budynku,
– dokonania błędnych obliczeń,
– sformułowania błędnych wniosków.

3. Wniosek o reklamację może być złożony na formularzu oświadczenia lub w innej formie papierowej czy elektronicznej.
Właściciel/osoba upoważniona, w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie papierowej (co do treści i załączników tożsamej z formą elektroniczną zamieszczoną na stronie: http://niezalezni.org.pl/pl/strona/zgloszenie-reklamacyjne, otrzymuje potwierdzenie złożenia reklamacji.
wzór wniosku reklamacji

Wprowadzono: 10 sierpnia 2017