Zawiadomienie o praca związanych z Wielkoobszarową Inwentaryzacją Stanu lasu w latach 2020-2024

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Zawiadomienie o praca związanych z Wielkoobszarową Inwentaryzacją Stanu lasu w latach 2020-2024

W związku z pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24.05.2021 r. oraz Starostwa Powiatowego w Wadowicach z dnia 07.06.2021 r., informuje, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju w roku 2020 rozpoczęto wykonanie – w cyklu 5-letnim – opracowania pod pn.: „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły sformułowaniu, realizacji polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemysłu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom w/w przedsiębiorstwa wstępu na teren lasów oraz założenie w nich powierzchni próbnych wg zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu a następnie wykonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach obserwacyjnych.

Prace związane z Wielkoobszarową Inwentaryzacją Stanu Lasu w latach 2020-2024

Wprowadzono: 11 czerwca 2021

-