Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Wadowic zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XIV/118/2019 Rady Miasta Wadowice z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 grudnia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Nieruchomości zamieszkałe:

– 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczy pierwszych czterech osób zamieszkujących nieruchomość,

– 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca – stawka dotyczy 5-tej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość,

–  30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny – stawka opłaty podwyższonej.

2. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości:

– ryczałtowa roczna stawka opłaty – 150 zł,

– ryczałtowa roczna stawka opłaty podwyższonej – 300 zł.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi w zmienionej wysokości dla w/w nieruchomości będzie obowiązywać dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konieczność złożenia nowej deklaracji obowiązuje również właścicieli nieruchomości lub podmioty gospodarcze, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 5 ust 1 pkt 3).

Jednocześnie informujemy, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki w terminie do 30.12.2019 r. (zmiana terminu płatności).

Uwaga: zmiana druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych od 1 grudnia 2019 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej 2020

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałej 2020

Wprowadzono: 25 listopada 2019