Karta Dużej Rodziny – rządowy program ogólnopolski

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Karta Dużej Rodziny – rządowy program ogólnopolski

KDR-naglowek

Ogólnopolski, rządowy program wsparcia rodzin wielodzietnych pn.: „Karta Dużej Rodziny”

Urząd Miejski w Wadowicach informuje, że począwszy od dnia 16 czerwca 2014 r. członkowie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice na mocy ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1832), mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „Kartą”.

Wzór Karty Dużej Rodziny
Wzór karty dużej rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny jest rządowym programem skierowanym do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, mającym na celu przyznanie uprawnień osobom posiadającym ważną Kartę do korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym  w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.Dz.U.      z 2017 r. poz. 1832), zwanej dalej „ustawą” lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2013, poz. 135, ze zm.).

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta jest bezpłatnie przyznawana :

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;
3) dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
4)dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia      w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.          o wspieraniu rodziny zastępczej i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki danej placówce, zgodnie oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki szkole lub szkole wyższej,nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
7) Cudzoziemcowi, o którym mowa w art.5 pkt.2 ustawy, Karta jest przyznawana odpowiednio na okres tak jak dla obywatela polskiego, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Termin ważności Karty jest wydrukowany na jej awersie. Po upływie terminu ważności Karta jest nieważna. Po wygaśnięciu terminu ważności Karty w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia uczących się w szkole lub szkole wyższej, pełnoletni członek rodziny może złożyć wniosek o przedłużenie terminu ważności Karty na okres planowanego terminu ukończenia nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia szkoły lub szkoły wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Komu przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komu nie przysługuje prawo do posiadania Karty

 • Rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
 • Rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Formularz oświadczenia rodzica dostępny jest na  stronie internetowej www.rodzina.wadowice.pl.

Dostosowanie samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych Wadowice Przyjazne Rodzinie do programu rządowego Karta Dużej Rodziny

Przyjazne rodzinie

Na terenie Gminy Wadowice działają dwa równorzędne programy: lokalny samorządowy pn.: „Wadowice Przyjazne Rodzinie” i ogólnopolski rządowy pn.: „Karta Dużej Rodziny”. Zadaniem obu programów jest wsparcie dużych rodzin wielodzietnych „trzy plus”.
Samorządowy program jako element polityki społecznej realizowanej przez Gminę Wadowice działa od dnia 1 lipca 2013 roku. Jego celem jest niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami oraz tworzenie warunków lokalnym rodzinom wielodzietnym do korzystania z różnych form udogodnień, ulg i preferencji. Zasady i sposób realizacji programu zostały uregulowane przez Radę Miejską w Wadowicach w Uchwale Nr XXVI/271/2017 z dnia 10 maja 2017 r.
W roku 2015 program został dostosowany do rządowego, ogólnopolskiego programu pn.: „Karta Dużej Rodziny”, a Wadowicka Karta Rodzinna została zintegrowana z Kartą Dużej Rodziny. Posługiwanie się Wadowicką Kartą Rodzinną było możliwe tylko do 30 września 2015r.

Od 1 października 2015 r. Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania jej posiadaczy ze szczególnych uprawnień zarówno w ramach ogólnopolskiego programu „Karta Dużej Rodziny” jak i samorządowego programu „Wadowice Przyjazne Rodzinie”.

Zniżki przysługujące w ramach ogólnopolskiego programu Karty Dużej Rodziny są niezależne od zniżek przysługujących w ramach programu samorządowego.

Identyfikatorem uprawnionych członków rodziny wielodzietnej zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice jest pierwsze siedem cyfr numeru karty, stanowiących identyfikator Gminy Wadowice (ustalony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego- Dz.U. z 1998 r. nr 157, poz. 1031 z późn. zm.).

Identyfikatorem Gminy Wadowice są następujące cyfry: 1218093.

Miejsca, w których przysługują zniżki zadeklarowane przez partnerów programu Wadowice Przyjazne Rodzinie, oznaczone są specjalnym znakiem ”Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny  wyłącznie z nr identyfikacyjnym Gminy Wadowice 1218093XXXXXXXXXX”.

WzórA

Natomiast miejsca, w których przysługują zniżki zadeklarowane przez partnerów programu ogólnopolskiego, oznaczone są specjalnym znakiem ”Tu honorujemy Kartę Dużej”.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty

Karta Dużej Rodziny uprawnia do ulg i zniżek:

– ustawowych, jak:  darmowa pomoc prawna, uprawnienia do ulgowych opłat za wydanie paszportu dla dzieci i rodziców oraz małżonków rodziców, uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych dla rodziców i małżonków rodziców, zwolnienie z opłat za wstęp do parków narodowych usytuowanych na terenie Polski, zwolnienie z opłat za wydanie odpisów skróconych dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dokumentów wydawanych w sprawach Karty Dużej Rodziny, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnienia z opłaty za wydanie duplikatu Karty;

– oferowanych zarówno przez instytucje państwowe;
– oferowanych przez firmy prywatne.

Lista miejsc i wysokość zniżek udzielanych w ramach samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych pn.: dostępna  jest na stronie internetowej programu: www.rodzina.wadowice.pl.

Lista miejsc i wysokość zniżek udzielanych w ramach rządowego, ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych pn.: „Karta Dużej Rodziny”  dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.rodzina.gov.pl; www.empatia.mpips.gov.pl, a także w wersji mobilnej pod adresem: kdr-mwu.gov.pl.

Listy aktualizowane są na bieżąco.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o wydanie Karty Dużej rodziny

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica: oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Formularz oświadczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej dostępny jest na stronie internetowej www.rodzina.wadowice.pl w zakładce „pobierz”;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub     w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenie nauki w danej placówce. Formularz oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej dostępny jest na stronie internetowej www. rodzina.wadowice.pl w zakładce „pobierz”.
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo         w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Formularz oświadczenia osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej albo     w rodzinnym domu dziecka. Formularz oświadczenia dostępny jest na  stronie internetowej www.rodzina.wadowice.pl w zakładce „pobierz”.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w powyższym pkt. 1,2,3,4, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty,          w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 .roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku (art. 159 ust.1 i art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz.U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 ; Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 858) poza dokumentami wymaganymi od obywatela polskiego, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz wymagane oświadczenia, o których mowa         w rozdziale „Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o wydanie Karty Dużej rodziny” (na podstawie art.10 ust. 4 pkt. 1,4,7 ustawy), składa się pod rygorem odpowiedzialności Karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności Karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu              o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Burmistrz sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.

Burmistrz ustalający prawo do karty Dużej Rodziny jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji informacji, o których mowa w art. 21 ust 1 pkt. 1,2,5,7,8,8a,10,11 ustawy:

1) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa         w przepisach o ewidencji ludności;

2) drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez burmistrza informacji         z przyczyn nieleżących po stronie burmistrza, burmistrz wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

Dodatkowo dla potrzeb samorządowego programu Wadowice Przyjazne Rodzinie         w przypadku osoby zamieszkującej na terenie gminy ale zameldowanej na pobyt stały poza jej terenem lub bez miejsca pobytu stałego –wnioskodawca winien złożyć oświadczenie o potwierdzeniu zamieszkania członka rodziny wielodzietnej na terenie gminy Wadowice, pod adresem wskazanym we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydania jej duplikatu. Formularz oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Gminy Wadowice dostępny jest na stronie internetowej www.rodzina.wadowice.pl w zakładce „pobierz”.

Postępowanie w sprawie przyznania Karty

Kartę przyznaje wójt/burmistrz/prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Odmowa przyznania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Karta przyznawana i wydawana jest bezpłatnie dla każdego członka rodziny wskazanego we wniosku.
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełna zdolności do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku            o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Karta oraz jej duplikat nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, a przed ich wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty.
W przypadku zbiegu praw do posiadania Karty członkowi rodziny wielodzietnej przyznaje się jedna Kartę.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania, członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Burmistrza Wadowic, który kartę wydał.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.
W przypadku stwierdzenia przez Burmistrza Wadowic utraty prawa do posiadania karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy o Karcie Dużej członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.
Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty oraz w przypadku konieczności przyznania nowej Karty lub wydania jej duplikatu Karta podlega zwrotowi     i unieważnieniu przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Nie stwierdza się utraty prawa do posiadania Karty, w przypadku gdy karta utraciła ważność.

Ogólne informacje o Karcie Dużej Rodziny

 • Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 • Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny zgłoszonemu we wniosku.
 • Termin ważności Karty jest wydrukowany na jej awersie. Po upływie terminu ważności Karta jest nieważna.
 • Po wygaśnięciu terminu ważności karty w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia uczących się   w szkole lub szkole wyższej, pełnoletni członek rodziny lub przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) może złożyć wniosek o przedłużenie terminu ważności Karty na okres planowanego terminu zakończenia nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego,   w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. Rok szkolny dla szkół zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 1240 z późn. zm. ) we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku) .Karta Dużej Rodziny  w przypadku dziecka uczącego się powyżej 18 roku życia,  jest przyznawana na podstawie art 11 ust.1 pkt 3ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny(Dz.U.2014, poz. 1863z późn. zm.) – odpowiednio:
 • do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;
 • lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z niniejszym zaświadczeniem.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu

Wniosek o przyznanie Karty lub wydania jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Szczegółowe informacje na temat jak złożyć wniosek      w postaci elektronicznej podane są w rozdziale: „Składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej rodziny droga elektroniczną”.

Formularz wniosku i wzory oświadczeń i objaśnienie jak wypełnić wniosek dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.rodzina.wadowice.pl w zakładce „pobierz” lub       w pokoju nr 16 (parter) Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć w pokoju nr 16 (parter) Urzędu Miejskiego w Wadowicach, w godz. od 8:00 do 15:00 w poniedziałek, środę, czwartek, piątek lub we wtorek w godz. 9:00 do 16:00.

Celem ustalenia prawa do posiadania Karty wniosek  o przyznanie Karty Dużej rodziny lub wydania jej duplikatu podlega wstępnej weryfikacji na podstawie danych znanych      z urzędu lub możliwych do samodzielnego uzyskania i weryfikacji przez Burmistrza lub    w oparciu o przedłożone przez wnioskodawcę dokumenty. Zweryfikowany wniosek przekazywany jest do rejestracji w Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego            w Wadowicach, a następnie wprowadzany do systemu informatycznego Karty Dużej Rodziny w SI KDR.

W przypadku braku możliwości weryfikacji informacji dotyczącej niepełnosprawnego członka rodziny wielodzietnej wskazanego we wniosku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, burmistrz wzywa wnioskodawcę do dołączenia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności członka rodziny wielodzietnej.

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez burmistrza informacji niezbędnych do przyznania karty lub wydania jej duplikatu, z przyczyn nieleżących po stronie burmistrza, burmistrz wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

Minister właściwy do spraw rodziny pozyskuje drogą elektroniczną informacje niezbędne do ustalenia prawa do Karty z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, oraz z ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, o których mowa w przepisach         o szkolnictwie wyższym, w celu umożliwienia wójtowi weryfikacji prawa do Karty, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji Karty przez wójta.

Składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej rodziny droga elektroniczną.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu oraz dokumenty, wyszczególnione   w rozdziale „Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o wydanie Karty Dużej rodziny” mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: Portal Informacyjno-Usługowy EMP@tia, PIU Emp@tia dostępny pod dresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?conntrastVersion=0

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w wersji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przy czym opisany wyżej system teleinformatyczny utworzony przez ministra właściwego do spraw rodziny może zapewniać inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Do wniosku składanego drogą elektroniczną dołącza się: oryginały dokumentów wyszczególnionych rozdziale: „Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny” w postaci elektronicznej lub elektroniczne kopie dokumentów,  po ich uwierzytelnieniu w sposób wyżej określony.

W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej.

Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu     o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego nie można stwierdzić stopnia pokrewieństwa pomiędzy wnioskodawcą, a członkami rodziny wielodzietnej.

W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru PESEL zawartych w formularzy wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.

Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi oświadczeniami. W przypadku  sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia przez system informatyczny Karty Dużej Rodziny SI KDR wydruk spersonalizowanej Karty Dużej Rodziny. Wyprodukowane Karty przesyłane są do gminy.

Produkcję blankietów Kart, personalizację blankietów  Kart oraz dystrybucję Kart zapewnia minister właściwy ds. rodziny.

W jakim czasie od wysłania przez gminę wniosku o wydruk spersonalizowanej Karty Dużej Rodziny jest ona dostarczana do gminy

Karty Dużej Rodziny dostarczane są do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień    z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni, łącznie 60 dni.

Odbiór Karty Dużej Rodziny

Po wyprodukowaniu zamówionych Kart system informatyczny Karty Dużej Rodziny SI KDR automatycznie wysyła powiadomienia SMS do wnioskodawcy o możliwości odbioru Karty (pod warunkiem, że we wniosku jest podany numer telefonu komórkowego). Dodatkowo pracownik Urzędu Miejskiego przekazuje informację o terminie odbioru Karty telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie.

Karty mogą być odebrane przez wnioskodawcę lub przez upoważnionego członka rodziny wielodzietnej posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych. Formularz pełnomocnictwa do odbioru Kart Dużej Rodziny dostępny jest na stronie internetowej www.rodzina.wadowice.pl w zakładce „pobierz”.

Prawa do posiadania wydanej Karty nie traci:

–     Rodzic,  któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania, mimo wystąpienia  zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia z zastrzeżeniem art.3 i 4 ustawy.

–     małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód

– Dziecko, któremu przyznano Kartę nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres o którym mowa w art.4 ust.1 ustawy, mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenie się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.

– W przypadku gdy rodzicowi posiadającemu Kartę urodziło się dziecko lub rodzic ten przyjął dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to nabywa prawo do posiadania Karty mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z danej rodziny wielodzietnej.

– W przypadku gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania karty, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty.

Co zrobić w przypadku zgubienia Karty Dużej Rodziny?

W przypadku, gdy karta zostanie zniszczona, zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Burmistrz wydaje duplikat Karty. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot Karty zniszczonej lub  złożenie oświadczenia o niemożności jej zwrotu przez pełnoletniego właściciela Karty lub przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna). Formularz oświadczenia do wniosku o przyznanie duplikatu Karty dostępny jest na stronie internetowej www.rodzina.wadowice.pl w zakładce „pobierz”.

W przypadku konieczności przyznania nowej Karty lub wydania jej duplikatu dotychczas posiadana Karta podlega zwrotowi i unieważnieniu przez Burmistrza właściwego na miejsce zamieszkania.

Wydanie duplikatu Karty zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2017 r. (M. P. z 2017r., poz. 212) w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. podlega opłacie w wysokości 9,21 zł wniesionej na rachunek numer:

35 1050 1445 1000 0023 5760 1778

ING Bank Śląski S.A.
Urząd Miejski w Wadowicach
Plac Jana Pawła II nr 23
34-100 Wadowice

lub w Kasie Urzędu Miejskiego, pokój 27 I piętro.

Wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karty stanowią dochód budżetu państwa.

Jeżeli zachodzą  szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, burmistrz może na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia tej opłaty. Odmowa zwolnienia        z ponoszenia opłaty następować będzie w drodze decyzji administracyjnej.

Informacje na temat Karty Dużej Rodziny

Szczegółowe informacje na temat programu ogólnopolskiego Karta Dużej Rodziny, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, tel.: (33) 873-18-11, adres e-mail: rodzina@wadowice.pl

Informacje, pytania i odpowiedzi dotyczące Karty Dużej Rodziny dostępne są również na stronach internetowych: www.mpips.gov.pl, www.rodzina.gov.pl, www.empatia.mpips.gov.pl.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1832);

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1454)

3. ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie rejestrów publicznych (Dz.U.    z 2017 r., poz. 777)

4. ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U.2017 r., poz. 1428);

5. ustawa z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1579);

6. Pliki do pobrania dostępne pod adresem http://rodzina.wadowice.pl/?pobierz

7. Klauzula informacyjna Karty Dużej Rodziny do pobrania TUTAJ.

Pliki do pobrania:

 

Wprowadzono: 4 grudnia 2015

-