Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wadowice na lata 2016-2023

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wadowice na lata 2016-2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE

dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023 przyjętego uchwałą nr XXXVIII/274/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023.

Na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) Burmistrz Wadowic informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023 przyjętego uchwałą nr XXXVIII/274/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacja Gminy Wadowice na lata 2016-2023.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wadowice na lata 2016-2023.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 23.03.2018r. do dnia 16.04.2018r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@wadowice.pl wpisując w  tytule „Konsultacje społeczne – zmiana GPR”,
  3. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice z dopiskiem „Konsultacje społeczne – zmiana GPR”,
  4. bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach w godzinach pracy urzędu.
  5. Ankiety konsultacyjnej dostępnej na stronie Gminy Wadowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wadowice.

    Link do ankiety: https://goo.gl/forms/uXKIQn0DY0YUGvCY2

  6. Uwag ustnych zgłaszanych w godzinach od 8.00 – 15.00 – Urząd Miejski w  Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, pokój nr 44.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt. 2 i 3) lub po upływie jego wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Wadowic.

Projekt uchwały, formularz konsultacyjny oraz ankieta konsultacyjna dostępne są:

  • w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, w godzinach pracy urzędu.
  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Wadowicach (www.wadowice.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/umwadowice)

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o  której mowa w pkt. 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 23 marca 2018