Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Samorząd / Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna powoływana jest na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.).

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to ciało doradcze samorządu Wadowic powołane przez Burmistrza Wadowic. Młodzi architekci, designerzy i inżynierowie z Wadowic opiniują planowane w Gminie inwestycje, ale też sami realizują projekty edukacyjne dla dzieci i promują architekturę.

Burmistrz powołuje gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną jako organ doradczy, ustalając regulaminem jej organizację i tryb działania.

Treść regulaminu pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej można zobaczyć TUTAJ.

Członkowie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Wadowicach:

 1. Agnieszka Lewandowska – Przewodnicząca
 2. Tomasz Korzeniowski – Zastępca Przewodniczącej
 3. Tomasz Klaja
 4. Dominik Ogiegło
 5. Marcin Rzycki.

Treść zarządzenia powołującego członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej można zobaczyć TUTAJ.

Komisja opiniuje projekty uchwał, zarządzeń i innych dokumentów, związanych z urbanistyką, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz architekturą. Do zaopiniowania przez Komisję przekazywane są w szczególności projekty:

 1. uchwał w sprawie uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. uchwał w sprawie uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. analiz aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Do zaopiniowania Komisji mogą być przekazane:

 1. projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. koncepcje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. koncepcje projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 5. decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy,
 6. wnioski i uwagi zgłoszone do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 7. inne dokumenty i opracowania dotyczące zagospodarowania przestrzennego, materiały planistyczne oraz koncepcje architektoniczno-budowlane i drogowe.

Dotychczasowe tematy, projekty, nad którymi obradowała Komisja:

Rok 2015

 • Koncepcja architektoniczno-budowlana rewitalizacji   Wadowickiego Centrum Kultury w Wadowicach;
 • Zagadnienia dot. specyfikacji istotnych warunków   zamówienia dot. sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego Gminy Wadowice;
 • Koncepcja zagospodarowania terenu położonego w   Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego (tzw. teren Podhalanina);
 • Wypracowanie programu funkcjonalno-użytkowego   budynku dworca PKP w Wadowicach;
 • Wypracowanie opinii w sprawie ujęcia zabytkowych   kapliczek w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wadowice;
 • Zaopiniowanie wniosku o zmianę studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice oraz zmianę   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w   Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki;
 • Wyrażenie opinii na temat zaproponowanych przez   Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wariantów przebiegu Beskidzkiej   Drogi Integracyjnej przez Gminę Wadowice;
 • Zaopiniowanie wniosku o zmianę miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wadowicach (tereny   ZPC SKAWA S.A. w Wadowicach przy ul. dr Józefa Putka).

Raport roczny z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2015r.

Rok 2016

 • Ponownie koncepcja architektoniczno-budowlana   Rewitalizacji Wadowickiego Centrum Kultury w Wadowicach;
 • Ponowne omówienie wniosku o zmianę miejscowego   planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wadowicach   (tereny ZPC SKAWA S.A. w Wadowicach przy ul. dr Józefa Putka);
 • Koncepcja Rewitalizacji ul. Lwowskiej w   Wadowicach;
 • Koncepcja architektoniczno-budowlana   zagospodarowania terenu „Ogrodu Pielgrzyma” przy ul. Kościelnej w Wadowicach;
 • Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla   inwestycji: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z   instalacjami oraz infrastrukturą drogową i małą architekturą na działkach nr   4027/3, 4027/5, 4027/2, 3053/23, 4027/1 w Wadowicach (teren Podhalanina);
 • Koncepcja architektoniczno-budowlana oraz program   funkcjonalno-użytkowy w ramach zadania: Przebudowa i modernizacja targowiska   miejskiego w Wadowicach – Plac Bohaterów Getta;
 • Omówienie założeń do nowej edycji Studium   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice;
 • Omówienie kwestii nadania nowej funkcji budynkowi dworca   PKP przez stworzenie miejsca aktywności społecznej;
 • Omówienie wniosku o zmianę przeznaczenia terenu   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na cele zabudowy mieszkaniowej   wielorodzinnej przy ul. Krasińskiego w Wadowicach;
 • Zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice dla obszaru   położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Raport roczny z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2016r.

Rok 2017

 • Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy   Wadowice na lata 2016-2023;
 • Projekt Studium uwarunkowań i kierunków   zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice;
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach przy ul. dr Józefa Putka;
 • Omówienie założeń    projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru   położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki;
 • Projekt programu działań na   rzecz dzieci niepełnosprawnych w gminie Wadowice w latach 2018-2023.
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni przy ul. Tadeusza Kościuszki
 • Omówienie projektu koncepcji Ogrodu Sztuki przy ul. Kościelnej w Wadowicach;
 • Zaopiniowanie projektu koncepcji Ogrodu Sztuki przy ul. Kościelnej w Wadowicach;
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
Raport roczny z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2017r.

Rok 2018

 • Omówienie zadania: Kompleksowa realizacja w formie   „zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.: ,,Wrota Beskidu Małego – budowa i   rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku   Miejskiego w Wadowicach;
 • Zaopiniowanie zadania: Kompleksowa realizacja w formie   „zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.: ,,Wrota Beskidu Małego – budowa i   rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Parku   Miejskiego w Wadowicach;
 • Zaopiniowanie zadania: Budowa i przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Wadowice;
 • Zaopiniowanie zadania: Koncepcja Wadowickiego Centrum Rekreacji;
 • Zaopiniowanie wyników analiz zawartych w ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzonej przez Burmistrza Wadowic na podstawie art. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .
Raport roczny z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2018r.

Rok 2019

 • Przedstawienie raportu rocznego z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2018r. ;
 • Koncepcja zagospodarowania terenu Ogrodu przy ul. Kościelnej w Wadowicach.
Raport roczny z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2019r.

Rok 2020

 • Przedstawienie raportu rocznego z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2019r. ;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (centrum i śródmieście);
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia);
 • Zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wadowice – sporządzonej w wyniku Uchwały Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 6 września 2019r.;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Babica;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Roków;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ponikiew;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kaczyna;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzeniu Dolnym;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzeniu Górnym;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zawadka;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisław Górny;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wysoka.
Raport roczny z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2020r.

Rok 2021

 • Przedstawienie raportu rocznego z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2020r.;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Barwałdzie Dolnym (część południowa);
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Barwałdzie Dolnym (część północna);
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kleczy Górnej (część południowa);
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kleczy Górnej (część północna);
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Jaroszowic oraz część Gorzenia Górnego;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Jaroszowic;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kleczy Dolnej (część południowa);
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kleczy Dolnej (część północna);
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Choczni;
 • Zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wadowice.
Raport roczny z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2021r.

Rok 2022

 • Przedstawienie raportu rocznego z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2021r.;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – Etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • Zaopiniowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (część północna i wschodnia) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – ETAP C wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Raport roczny z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2022r.

Rok 2023

 • Przedstawienie raportu rocznego z działalności Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za 2022r.;
 • Zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic – ETAP B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • Zaopiniowanie wyników analiz zawartych w ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rok 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z treścią wszystkich Zarządzeń dotyczących Komisji oraz opiniami i protokołami z jej prac można zapoznać się TUTAJ.

Wprowadzono: 2 lipca 2019