Projekty unijne

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Informacje o realizowanych projektach unijnych w Gminie Wadowice

 • Zdalna szkoła + – kliknij tutaj
 • Zdalna szkoła – kliknij tutaj
 • Odbiór oraz utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Gminy Wadowice – kliknij tutaj
 • Wrota Beskidu Małego – kliknij tutaj
 • e-Urząd – rozwój elektronicznej administracji w Gminie Wadowice – kliknij tutaj
 • Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej –
 • Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami – kliknij tutaj
 • Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice – kliknij tutaj
 • Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wadowice na lata 2016-2023 – kliknij tutaj
 • Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wadowice – kliknij tutaj
 • Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) na terenie Gminy Wadowice – kliknij tutaj

Klauzula informacyjna dla uczestników i bazy personelu projektu pn. „Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Oś priorytetowa X, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne – SPR”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119) informuję, że :

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, e-mail : um@wadowice.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Ireneusz Pogocki, e-mail: iod@wadowice.pl.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice” na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym Instytucji Pośredniczącej – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP), 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11, beneficjentowi projektu – Gmina Wadowice 34-100 Wadowice, Pl. Jana Pawła II 23 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach, ul. Lwowska 24, 34-100 Wadowice Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Wadowicach, os. Kopernika 11, 34-100 Wadowice, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta, a także powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM.
 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji i trwałości projektu.
 6.   Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.
 8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wyżej wymienionego projektu. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych w dokumentacji projektowej a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Klauzula informacyjna dla uczestników i bazy personelu projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowicerealizowanego przez Gminę Wadowice  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119) informuję, że :

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, e-mail : um@wadowice.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Ireneusz Pogocki, e-mail: iod@wadowice.pl.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Wadowice” na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym Instytucji Pośredniczącej – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP), 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 11, beneficjentowi projektu – Gmina Wadowice 34-100 Wadowice, Pl. Jana Pawła II 23 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu -Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Choczni, ul. Główna 65, 34-123 Chocznia, Zespół Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej  w Jaroszowicach, Jaroszowice 88, 34-100 Wadowice, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wadowicach, ul. Sienkiewicza 9, 34-100 Wadowice, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta, a także powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WM.
 5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji i trwałości projektu.
 6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.
 8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wyżej wymienionego projektu. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych w dokumentacji projektowej a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Wprowadzono: 30 listopada 2017