Referat Spraw Obywatelskich

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Referat Spraw Obywatelskich
Kierownik Marta Budzyńska – Sekretarz Gminy
tel. 33/ 873-18-11 wewn. 116
Pracownicy mgr Jolanta Walas – stanowisko ds. dowodów osobistych
e-mail: jwalas@wadowice.pl, 338731811 wew. 226mgr Małgorzata Danek – stanowisko ds. dowodów osobistych
e-mail: mdanek@wadowice.pl, 338731811 wew. 222mgr Anna Sablik – stanowisko ds. dowodów osobistych
e-mail: asablik@wadowice.pl, 338731811 wew. 222mgr Honorata Moskała-Paździora – stanowisko ds. ewidencji ludności i postępowań administracyjnych w zakresie wymeldowania i zameldowania e-mail: hmoskalapazdziora@wadowice.pl, 338731811 wew. 262

mgr Daria Radwan – stanowisko ds. ewidencji ludności
e-mail: dradwan@wadowice.pl, 338731811 wew. 221

Krystyna Piwowarczyk – działalność gospodarcza
e-mail: kpiwowarczyk@wadowice.pl, 8731811 w.223

Barbara Góra – działalność gospodarcza
e-mail: bgora@wadowice.pl, 8731811 w.268

Charakterystyka Referatu:

Ewidencja ludności i dowody osobiste:
– Sprawy związane z ewidencją ludności ,
Prowadzenie spraw meldunkowych,
– Prowadzenie stałego rejestru wyborców,
– Postępowania administracyjne w zakresie wymeldowania i zameldowania,
Dowody osobiste.

Ewidencja działalności gospodarczej:
– Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
– Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy figurującym w  archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej,
– Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, -Zezwolenia na regularny przewóz osób,
– Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Osoby odpowiedzialne: (Krystyna Piwowarczyk, Barbara Góra)

Lista załatwianych spraw:

Dowody osobiste:
– przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
– przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego
– wydawanie dowodów osobistych
– wydawanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
– udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
– archiwizacja dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Osoby odpowiedzialne: (Małgorzata Danek, Jolanta Walas, Anna Sablik)

Ewidencja ludności:
– przyjmowanie formularzy dot. zameldowania, wymeldowania, wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP
– przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL
– udostępnianie danych  jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
– przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
– przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w części A/B
– przyjmowanie wniosków o udostępnienie spisu wyborców
– przyjmowanie wniosków o skreślenie z rejestru wyborców
– przyjmowanie wniosków o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
– przyjmowanie deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
– wydawanie zaświadczeń potwierdzających zameldowanie i wymeldowanie z rejestru mieszkańców

Osoby odpowiedzialne: Daria Radwan, Honorata Moskała-Paździora

– prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wymeldowania i zameldowania ( osoba odpowiedzialna: Honorata Moskała-Paździora)

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 28 lipca 2020

-