Wydział Finansowo-Budżetowy

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Wydziały / Wydział Finansowo-Budżetowy
Kierownik mgr Kinga Gurdek– Skarbnik Gminy
e-mail: kgurdek@wadowice.pl
tel. 33 8731811 wew.105
Pracownicy Kasa pok. 27  ( I piętro ) tel.33 8731811 wew.108,109

Danuta Tokarczyk – stanowisko ds. obsługi kasy Urzędu Miejskiego
e-mail: dtokarczyk@wadowice.pl

Monika Graca – stanowisko ds. obsługi kasy Urzędu Miejskiego
e-mail: mgraca@wadowice.pl

mgr Jolanta Cieślik  – stanowisko ds. obsługi kasy Urzędu Miejskiego
e-mail: jcieslik@wadowice.pl

Referat Księgowości Budżetowej pok. 25, 26 ( I piętro ), tel.33 8731811 wew.106,107,220

mgr Anna Kwarciak – stanowisko ds. księgowości budżetowej dochodów, depozyty
e-mail: akwarciak@wadowice.pl

mgr Iwona Pindel – stanowisko ds. księgowości budżetowej wydatków
e-mail: ipindel@wadowice.pl

mgr Agnieszka Kubera – stanowisko ds. księgowości budżetowej inwestycji ewidencji środków trwałych
e-mail: akubera@wadowice.pl

Anna Uchacz – stanowisko ds. księgowości budżetowej
e-mail: auchacz@wadowice.pl

mgr Beata Zając – stanowisko ds. księgowości budżetowej
e-mail: bzajac@wadowice.pl

Magdalena Wawro – stanowisko ds. płac i księgowości
e-mail: mwawro@wadowice.pl

mgr Beata Kleszcz – stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i księgowości organów Gminy
e-mail: bkleszcz@wadowice.pl

mgr Barbara Radwan – stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
e-mail: bradwan@wadowice.pl

pok. 46 ( II piętro ) tel.33 8731811 wew.100,213

lic. Jadwiga Dobisz – stanowisko ds. ewidencji VAT i księgowości umów i najmu lokali
e-mail: jdobisz@wadowice.pl

mgr inż. Agnieszka Stuglik – stanowisko ds. ewidencji VAT i księgowości dowodów osobistych i umów dzierżawy
e-mail: astuglik@wadowice.pl

mgr Justyna Sikora – Mamcarczyk – stanowisko ds. ewidencji VAT, opłaty rezerwacyjnej, refaktur i kar umownych
e-mail: jsikoramamcarczyk@wadowice.pl

 

Charakterystyka Wydziału

1.obsługa finansowo – księgowa
2.prowadzenie księgowości dla Urzędu Miejskiego i Organów
3.prowadzenie księgowości w zakresie funduszy celowych
4.sporządzenie sprawozdań finansowych i bilansów
5.prowadzenie kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych
6.fakturowanie, ewidencja i rozliczanie podatku VAT
7.ewidencja sum depozytowych, zabezpieczeń, wadium
8.ewidencja majątku urzędu
9.wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników
10.prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu
11.naliczanie podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, FP
12.prowadzenie pełnej dokumentacji rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym

Lista załatwianych spraw:

Monika Graca, Jolanta Cieślik i Danuta Tokarczyk:
– obsługa kasy (przyjmowanie i wypłacanie gotówki)

Anna Uchacz:
– wyjaśnienie mylnych wpłat,  które wpływają na konto Urzędu Miejskiego, na podstawie pism zwracane do danej osoby

Magdalena Wawro:
– upomnienia dotyczące mandatów karnych
– zajęcie pasa drogowego – ulgi w spłacie należności publicznoprawnych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej

Jadwiga Dobisz, Agnieszka Stuglik, Justyna Sikora-Mamcarczyk:

– Fakturowanie sprzedaży dotyczącej umów cywilno-prawnych:
* dzierżawy gruntów
* dzierżawy kiosków,
*dzierżawy parkingów,
*umów najmu lokali użytkowych,
*wieczystego użytkowania gruntów,
*opłaty rezerwacyjnej,
*wykupu lokali mieszkalnych,
*dzierżawy sprzętu,
*refakturowanie mediów dotyczących lokali użytkowych,
*sprzedaży gruntów

– Ewidencja analityczna wpływów z tytułu:
*dzierżawy gruntów,
*dzierżawy kiosków,
*dzierżawy parkingów
*umów najmu lokali użytkowych,
*wieczystego użytkowania gruntów,
*rent planistycznych,

– Prowadzenie windykacji należności w/w należności,
– Wystawianie not księgowych, not odsetkowych, not korygujących,
– Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa”
*ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa”  (załącznik nr 1)
*ulgi będące pomocą publiczną dla przedsiębiorców z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 2a)
– Ulgi w spłacie niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym.
*ulgi w spłacie niepodatkowych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym (załącznik nr 3)

Ulgi będące pomocą publiczną dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy z wyłączeniem rolnictwa i rybołówstwa

Pomoc publiczna udzielana w sektorach  innych niż sektor rolnictwa lub rybołówstwa
1. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej de minimis (pliki w załączniku)
2. Oświadczenie o stanie majątkowym – do pobrania w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną (pliki w załączniku)
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik w załączniku)
4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis lub jej nie otrzymaniu (plik w załączniku). Wnioskodawca w miejsce oświadczenia może złożyć wszystkie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis jakie otrzymał w roku złożenia wniosku oraz w przeciągu dwóch lat poprzedzających rok złożenia podania.

Pomoc publiczna

________________________________________
Co rozumiemy przez pojęcie pomocy publicznej?
Za pomoc publiczną uznaje przysporzenie w jakiejkolwiek formie, przyznawane przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych, które zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów.
Wsparcie dla przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile łącznie spełnione są następujące warunki:
*pomoc adresowana jest do konkretnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, pomoc ma więc charakter selektywny (następuje uprzywilejowanie konkretnego przedsiębiorcy lub konkretnej gałęzi produkcji, towarów lub usług),
*pomoc dokonywana jest ze środków publicznych,
*w wyniku udzielenia pomocy jej beneficjent uzyskuje konkretną korzyść ekonomiczną (korzyść może być nawet pośrednia np. zwolnienie z podatku powoduje, iż przedsiębiorca nie jest zobowiązany do odprowadzenia określonej należności do budżetu),
*w przypadku udzielenia pomocy występuje zakłócenie konkurencji lub groźba zakłócenia konkurencji w wymiarze wspólnotowym,
*pomoc ma wpływ na wymianę handlową wewnątrz Unii.

Pomoc de minimis, która ze względu na znikomą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji na wspólnotowym rynku, udzielana jest w nieprzekraczalnych limitach, w związku z czym wymaga monitorowania i podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej.
________________________________________

Jakie są limity wartości pomocy de minimis?

Limity wartości  pomocy de minimis w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorcy, w zależności od sektora gospodarki w jakim działa, zostały określone przez Komisję Europejską na następujących poziomach:
*dla sektora transportu drogowego towarów – 100 000 EURO
*dla pozostałych sektorów – 200 000 EURO
Dotyczą pomocy de minimis uzyskanej w przeciągu 3 lat obrotowych. Pod uwagę bierze się rok złożenia wniosku i dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
________________________________________

Jakie przesłanki kwalifikujące pomoc jako podlegającą przepisom o pomocy publicznej weryfikuje się przede wszystkim?

Podczas udzielania przedsiębiorcom pomocy ze środków publicznych, najczęściej występują wątpliwości co do dwóch ostatnich z wymienionych przesłanek, których wystąpienie kwalifikuje dane przysporzenie do pomocy publicznej. Wymagają one indywidualnego rozstrzygnięcia. Oceny należy dokonać w kontekście rzeczywistego i potencjalnego zakłócenia konkurencji.
Stwierdzenie występowania groźby zakłócenia konkurencji oraz wpływu udzielanego wsparcia na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE – wymaga określenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz wpływu udzielonego wsparcia na handel i konkurencję w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców działających na danym rynku. Zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich te dwie przesłanki są spełnione, jeżeli w zakresie produktów wytwarzanych lub usług świadczonych przez dany podmiot ubiegający się o wsparcie, istnieje wymiana handlowa pomiędzy Państwami Członkowskimi.
________________________________________

Kto jest przedsiębiorcą według przepisów wspólnotowych?

Za przedsiębiorców uznawane są wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy danego kraju przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy czy też nie. Z uwagi na taką definicję podstawowe znaczenie ma rodzaj prowadzonej działalności.
Przez działalność gospodarczą, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości rozumie się oferowanie towarów i usług na rynku. Działalnością gospodarczą jest więc zarówno działalność produkcyjna, dystrybucyjna i usługowa. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, dlatego za przedsiębiorców uznawane są różnorodne podmioty typu non-profit (stowarzyszenia, fundacje).
________________________________________

Jaką formę przybiera najczęściej pomoc publiczna?

Pomoc publiczna najczęściej udzielana jest w następujących formach:
*dotacji
*zwolnień podatkowych
*dokapitalizowanie przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku (np.wniesienie kapitału, konwersja wierzytelności na akcje lub udziały)
*zbycie lub oddanie do korzystania mienia będącego własnością jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa na preferencyjnych warunkach
*pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
*umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należnych od przedsiębiorcy świadczeń pieniężnych stanowiących środki publiczne oraz odstąpienie od ich ustalania lub poboru
________________________________________

Czy pomoc publiczną przelicza się na EURO?

Pomoc podlega przeliczeniu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.).
Wartość pomocy publicznej wyrażana jest w euro według kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
________________________________________

Jakie są ograniczenia w przy udzielaniu pomocy de minimis ( w sektorach innych niż sektor rolnictwa lub rybołówstwa)?

Podstawa prawna:
*Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013r. str. 1)
*Uchwała Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXII/272/2010 z dnia 24.02.2010 r.
Ograniczenia:
*łączna kwota pomocy dla indywidualnego przedsiębiorcy nie może przekraczać 200 000 EURO, a w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EURO, w przeciągu 3 lat obrotowych. Pod uwagę bierze się rok złożenia wniosku i dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
*Pomocy de minimis nie wolno łączyć z inną pomocą państwa dotyczących tych samych wydatków kwalifikowanych gdyby taka kumulacja miała skutkować przekroczeniem poziomu intensywności pomocy ustalonego przepisami wspólnotowymi.

Rolnictwo i rybołówstwo

Pomoc publiczna udzielana w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa
1. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (pliki w załączniku)
2. Oświadczenie o stanie majątkowym – do pobrania w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną (pliki w załączniku)
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik w załączniku)
4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis lub jej nie otrzymaniu (plik w załączniku). Wnioskodawca w miejsce oświadczenia może złożyć wszystkie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis jakie otrzymał w roku złożenia wniosku oraz w przeciągu dwóch lat poprzedzających rok złożenia podania.
________________________________________

Anna Kwarciak:
– potwierdzanie wykonawcom faktu wniesienia przez nich wadium – w przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądza
– wskazywanie wykonawcom rachunku bankowego, na który należy wnieść wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
(ING Bank Śląski SA 53 1050 1445 1000 0023 5760 1745)
– zwalnianie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy na wniosek odpowiednio Przewodniczącego Komisji ds. Zamówień Publicznych oraz pracownika odpowiedzialnego za realizację umowy w sprawie zamówienia
– upomnienia i potwierdzenia sald (dot. refaktur za media, inne)

Iwona Pindel, Agnieszka Kubera:
–  korespondencja z Komornikami  Sądowymi, z Urzędami Skarbowymi w sprawie zajęcia wierzytelności firm, potwierdzenia sald z kontrahentami.

Beata Zając:
– zajęcie pasa drogowego – ulgi w spłacie należności publicznoprawnych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 8 lutego 2016