Rada Seniorów

Jesteś tutaj : Strona główna / Urząd / Samorząd / Rada Seniorów

W dniu 19 lipca 2017 roku na XL sesji Rada Miejska w Wadowicach dokonała wyboru  9-osobowej Rady Seniorów Gminy Wadowice na kadencję 2017-2019. Na pierwszym posiedzeniu Rady Seniorów, które odbyło się w dniu 20 lipca 2017 r. wybrano Przewodniczą Rady – Panią Janinę Kamińską i Zastępcę Przewodniczącej – Pana Józefa Matyjasika.

Informacja o dyżurach członków Rady Seniorów Miasta Wadowice

Dyżury członków Rady Seniorów odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 1000 – 1100 w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, w Biurze Rady Miejskiej, pok. nr 30. Zapraszamy do kontaktów !

Celem działania Rady Seniorów jest poprawa warunków życia osób starszych, w szczególności poprzez:

a) integrację środowiska osób starszych oraz stanowienie reprezentacji jego zbiorowych interesów,

b) wspieranie aktywności obywatelskiej ludzi starszych,

c) pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych i walka z dyskryminacją, wykluczeniem i stereotypami dotyczącymi osób starszych,

d) inicjowanie i opiniowanie przedsięwzięć skierowanych do osób starszych, w szczególności promocję wśród nich działań profilaktycznych i prozdrowotnych.

Rada Seniorów realizuje swoje cele poprzez:

a) opiniowanie i konsultowanie z własnej inicjatywy bądź na wniosek przedsięwzięć, które mają znaczenie dla ludzi starszych, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej,

b) zgłaszanie wniosków i postulatów w sprawach dotyczących ludzi starszych,

c) reprezentowanie ludzi starszych lub w podeszłym wieku w pracach organów Gminy Wadowice i jednostek pomocniczych z głosem doradczym,

d) współpraca z samorządem oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy,

e) działalność informacyjno-doradczą w sprawach istotnych dla osób starszych.

CZŁONKOWIE RADY:

Zofia Michalik

Zofia Michalik

Jestem na emeryturze, mam 71 lat i trójkę dzieci. Mieszkam z córką w domu jednorodzinnym.
Lubię turystykę, z której w miarę zdrowia korzystam i często jeżdżę na rowerze.

Anna Siłkowska

Anna Silkowska

Jestem byłą farmaceutką. Od kilku lat uczestniczę czynnie w życiu naszego miasta. Kocham kwiaty i spacery po najbliższej okolicy, gdyż okoliczności niezależne ode mnie nie pozwalają na dłuższe wyjazdy.

Anna Tomczyk

Anna Tomczyk

Jestem emerytowaną pielęgniarką, w zawodzie przepracowałam 40 lat. Jestem zamężna od 46 lat, matką dwójki dzieci: Katarzyny i Pawła oraz babcią Karoliny i Jerzego.
Od lat pracowałam społecznie. Działam m.in. w Związku Zawodowym Pracowników Służby Zdrowia, w samorządzie pielęgniarskim w Krakowie, w Radzi Powiatu jako radna w komisji służby zdrowia.
Obecnie chciałabym popracować na rzecz ludzi starszych naszego miasta i gminy. Jestem optymistką i mam nadzieję, że podołam obowiązkom.

Janina Kamińska

Janina Kamińska

Mam 66 lat, jestem od 14 lat emerytką. Pracowałam w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach jako nauczycielka. Byłam radną Rady Miejskiej w Wadowicach dwie kadencje, 1998-2002  i 2010-2014. Jestem członkinią Rady Osiedla Nr 5 w Wadowicach i bardzo jestem zaangażowana w życie społeczno-polityczne naszego miasta. Interesują mnie wszystkie problemy seniorów w naszej gminie.

Jerzy Walczak

73201 - Rada Seniorów

67 lat, żona Danuta, syn Tomasz. Emerytowany oficer PSP, mgr prawa UJ, bezpartyjny. Działa aktywnie w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa, współpracuje od wielu lat z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w powiecie, pomagając przy przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości strażackich. W Radzie Seniorów chciałby działać w szczególności na rzecz: rozpoznania potrzeb seniorów i ustalenia priorytetów w tym zakresie, poprawy opieki zdrowotnej nad seniorami, zwłaszcza specjalistycznej i diagnostyki schorzeń, a także rozwijania różnych form integracji seniorów, głównie w dziedzinie kultury, rozrywki i wspólnych zainteresowań.

Maria Sprada

Maria Sprada

Rocznik 1950, na emeryturze, z wykształcenia  farmaceutka. Matka czwórki dzieci.
Motto życiowe: „Kogo ominęły cierpienia, ten powinien poczuwać się do obowiązku łagodzenia cierpień innych” (Albert Schweitzer).

Józef Matyjasik

Józef Matyjasikk

Jestem emerytem od 8 lat. Pracowałem jako mechanik samochodowy, rzemieślnik, przez 50 lat. Obecnie pełnię funkcje społeczne: Zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Nr 6 w Wadowicach, Członek Zarządu Cechu Rzemiosł w Wadowicach, Skarbnik PTTK „Ziemia Wadowicka”.

Tomasz Guzdek

Jestem emerytem od 4 lat, mieszkam w Choczni. Przez ok. 25 lat  pracowałem i działałem jako wolontariusz w strukturach organizacji pozarządowych, w tym m.in. w Stowarzyszeniu „Wieś i Europa”. Chciałbym wykorzystać to doświadczenie w działalności na rzecz ludzi starszych naszego miasta i gminy.

Janina Matusik

Janina Matusik

Jestem technikiem analityki, na emeryturze. Moja pasją jest przyroda, wędrówki górskie i dobra książka. Lubię pracę z ludźmi. Obecnie pełnię funkcję sekretarza w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  w Wadowicach.

Działalność, interwencje Rady Seniorów:

Rada Seniorów pyta o Oddział Geriatryczny wadowickiego szpitala

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 25 lipca 2017

-