Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla inwestora / Dla przedsiębiorcy / Działalność gospodarcza / Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanego dalej RODO informuję, że :

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11, e-mail : um@wadowice.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora : iod@wadowice.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • – przeprowadzenia postępowania dot. udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • – przeprowadzenia postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń
  • – przeprowadzenia weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży  napojów alkoholowych

na podstawie przepisów prawa tj. art.6 ust.1 lit.c RODO i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

4. Dane osobowe będą przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach.  Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej.

6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych we wniosku, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości uzyskania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prosimy wybrać zagadnienie:

Zobacz również:

Kalkulator opłat za koncesje alkoholowe

Wprowadzono: 4 grudnia 2015