Organizacje pożytku publicznego

Jesteś tutaj : Strona główna / NGO / Organizacje pożytku publicznego

Aktualna lista Wadowickich organizacji pożytku publicznego, którym można przekazać 1% podatku:

Stowarzyszenie im. Doktora Edmunda Wojtyły
ul. Barska 17
34-100 Wadowice
tel. (33) 823 56 45, 604 510 960
KRS 0000049226
www.dompielegnacyjny.pl
e-mail: stowarzyszenie.wadowice@wp.pl


Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczy
34-124 Klecza Dolna 316
tel. (33) 872 21 98,
KRS 0000129572
www.ospklecza.pl
e-mail: ospklecza@op.pl 


Fundacja „Sowiarnia”
34-100 Wadowice
ul. Widok 31
KRS 0000474581
tel. 669 081 728
Profil na Facebooku
e-mail: sowiarnia.info@gmail.com


Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „DAĆ SZANSĘ”
ul. Kochanowskiego 42
34-100 Wadowice
tel. 697 280 553 – recepcja, 33 873 18 87 – administracja
KRS 0000146813
www.dacszanse.pl
e-mail: stowarzyszenie@dacszanse.pl


Stowarzyszenie Wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Pułaskiego 5
34-100 Wadowice
tel. +48 33 873 10 11
KRS 0000225713
Strona www
e-mail:biuro@dps-wadowice.pl


Stowarzyszenie na Rzecz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu „ALPS”
pl. Jana Pawła II 22
34-100 Wadowice
tel. 519 352 919
fax (33) 872-69-63
KRS 0000299379
www.alps.org.pl
e-mail: biuro@alps.org.pl


Stowarzyszenie AGRADO
ul. E. K. Wojtyłów 4,
34-100 Wadowice
tel. 728 784 397
KRS 0000341302
e-mail: agrado@agrado.org.pl
stowarzyszenie.agrado@gmail.com
www.agrado.org.pl
www.cps.agrado.org.pl
www.wrp.agrado.org.pl


Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „KAROL”
ul. Lwowaska 7 (wejście od ul. Wojtyłów)
34-100 Wadowice
tel. 510 779 745
KRS 0000445357
www.karol-wadowice.pl
Profil na Facebooku
e-mail: pukskarolwadowice@gmail


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii „ADIUTARE”
ul. E. i K. Wojtyłów 16
34-100 Wadowice
tel. 537 509 009
KRS 0000245927
www.adiutare.eu
e-mail: adiutare@adiutare.eu


Fundacja OSP Chocznia
ul. Główna 53
34-123 Chocznia
tel. 504 029 350
KRS 0000324928
www.ospchocznia.pl
Profil na Facebooku
e-mail: kontakt@ospchocznia.pl


Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej
ul. Krakowska 8
34-100 Wadowice
KRS 0000115606
Profil na Facebooku
e-mail: tmzw@wp.pl


Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Ziemi Wadowickiej
ul. Teatralna 2
34-100 Wadowice
tel. 509 111 662
KRS 0000273492
www.wadowice.zhp.pl
Profil na Facebooku
e-mail: wadowice@zhp.pl


Polski Związek Niewidomych
Okręg Małopolski – Koło Powiatowe

ul. E. i K. Wojtyłów 4
34-100 Wadowice
tel. 33 823 22 54
KRS 0000115606


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych „PRZYSTAŃ NA PARKOWEJ”
ul. Parkowa 1
34-100 Wadowice
tel. (33)  873 19 20,
(33) 823 34 91
KRS 0000242715
www.dpswadowiceparkowa.pl
Profil na Facebooku
e-mail: dps@dpswadowiceparkowa.pl


Fundacja „Szpital Wadowice”
Al. Wolności 52
34-100 Wadowice
Tel. 516 953 003
e-mail: fundacja@szpitalwadowice.pl
KRS 0000385752


Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło w Wadowicach
os. XX-lecia 1
34-100 Wadowice
tel. 786 644 933
www.wadowickiekolozdr3plus.weebly.com
Profil na Facebooku
e-mail: wadowickiekolozdr3plus@wp.pl
KRS 0000279928


Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów „Victoria”
ul. Lwowaska 7 (wejście od ul. Wojtyłów)
34-100 Wadowice
tel. 33 873 33 21, 510 198 472, 515 161 688
www.victoria.org.pl
klub@victoria.org.pl


Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, jeżeli spełniają łącznie wymagania określone w art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • muszą prowadzić działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
 • działalność statutowa organizacji musi w całości zawierać się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy.
 • prowadzona przez organizację działalność gospodarcza ma służyć realizacji celów statutowych.
 • organizacja musi przeznaczać całość swoich dochodów na działalność statutową.
 • posiadanie określonego w statucie kolegialnego organu kontroli lub nadzoru.
 • statut organizacji bądź stosowna uchwała musi zawierać zasady dotyczące zachowania przejrzystości działania organizacji oraz uniemożliwienia wyprowadzania majątku poza organizację.

Status pożytku publicznego uzyskuje organizacja spełniająca wyżej wymienione wymogi, z chwilą wpisania właściwej informacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Organem, który decyduje o nadaniu statusu organizacji pożytku publicznego jest sąd rejestrowy.

Przywileje przysługujące organizacji pożytku publicznego:

 • zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłaty skarbowej, opłat sądowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
 • prawo nabywania użytkowania nieruchomości należących do skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na preferencyjnych zasadach.
 • możliwość przekazywania przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku dochodowego. podatnik może wpłacić określoną kwotę – do wysokości 1% należnego podatku na konto organizacji oraz wykazać to w formularzu PIT.
 • w zbiórce publicznej na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą brać udział małoletni wolontariusze poniżej 16 lat, ale którzy jednocześnie pozostają pod nadzorem osoby pełnoletniej.
 • możliwość odbywania przez poborowych służby zastępczej w organizacjach pożytku publicznego, z wyjątkiem prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej.
 • organizacje pożytku publicznego mają prawo, a publiczne radio i telewizja obowiązek umożliwienia organizacjom nieodpłatnego informowania o ich działalności.
Źródło: www.pozytek.ngo.pl, www.ngo.pl, www.pozytek.gov.pl

Wprowadzono: 9 marca 2016