Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Dokumenty / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice

Zobacz także: Procedura sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Geomapa Gminy Wadowice

Obecnie obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice, zatwierdzone Uchwałą Nr L/460/2022 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wadowice.

 

 1. Co to jest studium?

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice” jest jednym z dwu ustawowych opracowań planistycznych sporządzanych w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945)  oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118 poz. 1233).

Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

Studium zawiera część tekstową i graficzną, uwzględniającą zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.

Studium (w odróżnieniu od planów miejscowych) nie jest aktem prawa miejscowego. Nie przesądza w sposób jednoznaczny o możliwości realizacji na danym terenie określonego przedsięwzięcia. Jego ustalenia są jednak wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium). Dopiero plany miejscowe stanowią prawo miejscowe i w sposób jednoznaczny przesądzają o możliwości, bądź braku możliwości, lokalizacji na danym terenie konkretnego przedsięwzięcia.

W studium uwzględnia się :

 • uwarunkowaniawynikające w szczególności z:
 1. dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
 2. stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
 3. stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu  kulturowego;
 4. stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 5. rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt krajobrazowych granic krajobrazów priorytetowych;
 6. warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
 7. zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
 8. potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
 9. stanu prawnego gruntów;
 10. występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
 11. występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
 12. występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
 13. występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
 14. stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
 15. zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
 16. wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
 • W studium określa się w szczególności:
 1. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego;
 2. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy;
 3. obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
 4. obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 5. kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 6. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
 7. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ww. ustawy;
 8. obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej;
 9. obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 10. kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
 11. obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
 12. obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
 13. obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.);
 14. obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;
 15. obszary zdegradowane;
 16. granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
 17. obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

Ponadto:

– jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.

– jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane. Lokalizacja tych obiektów, może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

UWAGA: Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronie internetowej:  www.wadowice.pl w Gminnym Portalu Mapowym – geomapa Gminy Wadowice (System Informacji Przestrzennej) lub pod adresem www.wadowice.e-mapa.net

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 3 marca 2016