Procedura sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Dokumenty / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice / Procedura sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Ogłoszenie / Obwieszczenie Burmistrza Wadowic o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2.1. Formularz wniosku (był dostępny w terminie do 29 maja 2015 r.).

2.2. Informacja o złożonych wnioskach do studium.

W okresie przyjmowania wniosków dotyczących studium tj. od 07 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 r. wpłynęło 645 wniosków. Zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski do studium zostaną rozpatrzone w trakcie sporządzania projektu studium.

2.3. Harmonogram prac nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.

3. Zawiadomienie organów i instytucji o podjęciu przez Radę Miejską w Wadowicach Uchwały Nr VI/30/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.

Zawiadomienie nr 1 – zobacz
Zawiadomienie nr 2 – zobacz

4. Zakończenie prac wstępnych nad sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.

Obecnie trwają prace II etapu tj. sporządzenie projektu studium. Prace II etapu potrwają 6 miesięcy. Zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski do studium zostaną rozpatrzone w trakcie sporządzania projektu studium.

4.1. Obecnie trwają prace nad sporządzeniem projektu studium. Przewidywany termin wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu – czerwiec 2017r. (termin może ulec zmianie).

4.2. Obecnie studium jest na etapie opiniowania i uzgadniania, gdzie wszystkie instytucje związane z dziedziną planowania przestrzennego przedstawiają swoje opinie, uzgodnienia, stanowiska. Po uzyskaniu stosownych stanowisk konieczne będzie wprowadzenie do projektu studium zmian, wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

Zatem, przewidywany termin wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu to czerwiec tego roku (termin może jeszcze ulec zmianie ze względu na stanowiska organów opiniujących i uzgadniających oraz ewentualne ponowienia uzgodnień).

W trakcie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu oraz po jego wyłożeniu będzie możliwość składania uwag.

4.3. Termin wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu uległ zmianie. Przewidywany termin wyłożenia projektu to październik 2017r. (termin może jeszcze ulec zmianie ze względu na stanowiska organów opiniujących i uzgadniających oraz ponowienia uzgodnień).

Powodem przedłużenia prac jest negatywne uzgodnienie projektu studium przez Zarząd Województwa Małopolskiego dotyczące obszarów udokumentowanych złóż kopalin „Wadowice-Łazówka” oraz „Jaroszowice”.

Burmistrz Wadowic przedstawił swoje stanowisko w kwestii stanu zagospodarowania złóż. Pomimo wyjaśnień Burmistrza Wadowic, Zarząd Województwa Małopolskiego ponownie wydał negatywne uzgodnienie. Elementem niezbędnym by uzyskać pozytywne uzgodnienie – jak wskazał Geolog Wojewódzki w Postanowieniu z dnia 07.06.2017r. – jest wykonanie przez Gminę Wadowice weryfikacji złóż „Wadowice-Łazówka” i „Jaroszowice” ujętych w Bilansie Zasobów Złóż Kopalin w Polsce.

W związku z powyższym prace nad projektem studium ulegają przedłużeniu z powodu wykonania Dodatku do dokumentacji geologicznej złóż kopalin „Wadowice-Łazówka” i „Jaroszowice”. Konieczne będzie również ponowne uzgodnienie i zaopiniowanie projektu studium z właściwymi organami.

4.4 Po uzyskaniu uzgodnienia z Zarządem Województwa Małopolskiego nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.
Obwieszczenie Burmistrza Wadowic z dnia 31.10.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

4.4.1. Informujemy, iż dnia 5 stycznia 2018r. zakończył się okres przyjmowania uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice.

Złożone uwagi obecnie podlegają rozpatrywaniu. O sposobie rozpatrzenia uwag należy informować się na początku marca w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego pokój 42, II piętro lub telefonicznie: (33) 873 18 11, wewn. 203, 204.

Tutejszy Urząd nie będzie odpowiadał pisemnie na złożone uwagi.

5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO).

INFORMACJA

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), tzw. RODO. Wobec powyższego obowiązują także nowe środki zabezpieczające wolności i prawa związane z ochroną danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego mając na względzie trwającą procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowic,

Informuje się, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych w wnioskach/uwagach złożonych w trakcie trwającej procedury jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, e-mail : um@wadowice.pl i były one podawane w celu składania wniosków/uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowic.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. c. RODO oraz  art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).
 3. Składający uwagę ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 4. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podane dane osobowe są udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (odbiorcą danych osobowych jest P.A.NOVA S.A. z siedzibą przy ulicy Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice).
 6. W przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r., składający uwagę/wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 11. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie złożonego wniosku/uwagi bez rozpoznania.
 12. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych : Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11, e-mail : iod@wadowice.pl

6. UCHWAŁA NR LV/436/2018 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH Z DNIA 7 SIERPNIA 2018R. W SPRAWIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WADOWICE.

Wprowadzono: 23 sierpnia 2018