Dowody osobiste

WNIOSEK O WYDANIE ORAZ WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO:

Wymagane dokumenty:
Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Posiadany dowód osobisty bądź w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.

Załączniki:

  1. jedną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm w pozycji frontalnej (zgodną z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. poz. 212 w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu).
  2. na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

OPŁATY:

brak


UWAGA :

1. Wniosek można złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy.
2. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać dowód osobisty.
3. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
– osoby małoletniej, której do ukończenia 18. rok życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców,
– osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
– ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.
4. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku.
Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5. roku życia.
5. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nienadającej się pokonać przeszkody, wnioskodawcę prosimy o kontakt telefoniczny w celu załatwienia formalności.


PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021, poz. 816 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U. z  2021, poz. 816 i 1000).

Wnioski proszę drukować dwustronnie (na jednej kartce).

Wprowadzono: 23 lutego 2016

Pliki do pobrania: