Przedsiębiorcy z wyłączeniem rolnictwa i rybołówstwa

Przedsiębiorcy z wyłączeniem rolnictwa i rybołówstwa

Pomoc publiczna udzielana w sektorach  innych niż sektor rolnictwa lub rybołówstwa
1. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej de minimis (pliki w załączniku)
2. Oświadczenie o stanie majątkowym – do pobrania w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną (pliki w załączniku)
3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik w załączniku)
4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis lub jej nie otrzymaniu (plik w załączniku). Wnioskodawca w miejsce oświadczenia może złożyć wszystkie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis jakie otrzymał w roku złożenia wniosku oraz w przeciągu dwóch lat poprzedzających rok złożenia podania.
Pomoc publiczna


Co rozumiemy przez pojęcie pomocy publicznej?
Za pomoc publiczną uznaje przysporzenie w jakiejkolwiek formie, przyznawane przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych, które zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów.
Wsparcie dla przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile łącznie spełnione są następujące warunki:

 • pomoc adresowana jest do konkretnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, pomoc ma więc charakter selektywny (następuje uprzywilejowanie konkretnego przedsiębiorcy lub konkretnej gałęzi produkcji, towarów lub usług),
 • pomoc dokonywana jest ze środków publicznych,
 • w wyniku udzielenia pomocy jej beneficjent uzyskuje konkretną korzyść ekonomiczną (korzyść może być nawet pośrednia np. zwolnienie z podatku powoduje, iż przedsiębiorca nie jest zobowiązany do odprowadzenia określonej należności do budżetu),
 • w przypadku udzielenia pomocy występuje zakłócenie konkurencji lub groźba zakłócenia konkurencji w wymiarze wspólnotowym,
 • pomoc ma wpływ na wymianę handlową wewnątrz Unii.

Pomoc de minimis, która ze względu na znikomą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji na wspólnotowym rynku, udzielana jest w nieprzekraczalnych limitach, w związku z czym wymaga monitorowania i podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej.


Jakie są limity wartości pomocy de minimis?
Limity wartości  pomocy de minimis w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorcy, w zależności od sektora gospodarki w jakim działa, zostały określone przez Komisję Europejską na następujących poziomach:

 • dla sektora transportu drogowego towarów – 100 000 EURO
 • dla pozostałych sektorów – 200 000 EURO

Dotyczą pomocy de minimis uzyskanej w przeciągu 3 lat obrotowych. Pod uwagę bierze się rok złożenia wniosku i dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku.


Jakie przesłanki kwalifikujące pomoc jako podlegającą przepisom o pomocy publicznej weryfikuje się przede wszystkim?
Podczas udzielania przedsiębiorcom pomocy ze środków publicznych, najczęściej występują wątpliwości co do dwóch ostatnich z wymienionych przesłanek, których wystąpienie kwalifikuje dane przysporzenie do pomocy publicznej. Wymagają one indywidualnego rozstrzygnięcia. Oceny należy dokonać w kontekście rzeczywistego i potencjalnego zakłócenia konkurencji.
Stwierdzenie występowania groźby zakłócenia konkurencji oraz wpływu udzielanego wsparcia na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE – wymaga określenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej oraz wpływu udzielonego wsparcia na handel i konkurencję w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców działających na danym rynku. Zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich te dwie przesłanki są spełnione, jeżeli w zakresie produktów wytwarzanych lub usług świadczonych przez dany podmiot ubiegający się o wsparcie, istnieje wymiana handlowa pomiędzy Państwami Członkowskimi.


Kto jest przedsiębiorcą według przepisów wspólnotowych?
Za przedsiębiorców uznawane są wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy danego kraju przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy czy też nie. Z uwagi na taką definicję podstawowe znaczenie ma rodzaj prowadzonej działalności.
Przez działalność gospodarczą, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości rozumie się oferowanie towarów i usług na rynku. Działalnością gospodarczą jest więc zarówno działalność produkcyjna, dystrybucyjna i usługowa. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności, dlatego za przedsiębiorców uznawane są różnorodne podmioty typu non-profit (stowarzyszenia, fundacje).


Jaką formę przybiera najczęściej pomoc publiczna?
Pomoc publiczna najczęściej udzielana jest w następujących formach:

 • dotacji
 • zwolnień podatkowych
 • dokapitalizowanie przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku (np.wniesienie kapitału, konwersja wierzytelności na akcje lub udziały)
 • zbycie lub oddanie do korzystania mienia będącego własnością jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa na preferencyjnych warunkach
 • pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
 • umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należnych od przedsiębiorcy świadczeń pieniężnych stanowiących środki publiczne oraz odstąpienie od ich ustalania lub poboru

Czy pomoc publiczną przelicza się na EURO?
Pomoc podlega przeliczeniu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.).
Wartość pomocy publicznej wyrażana jest w euro według kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.


Jakie są ograniczenia w przy udzielaniu pomocy de minimis ( w sektorach innych niż sektor rolnictwa lub rybołówstwa)?
Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013r. str. 1)
 • Ordynacja podatkowa, art. 67b § 1 pkt. 2 – /Dz. U. z 2017 r. poz 201 tekst jednolity ze zm./

Ograniczenia:

 • łączna kwota pomocy dla indywidualnego przedsiębiorcy nie może przekraczać 200 000 EURO, a w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EURO, w przeciągu 3 lat obrotowych. Pod uwagę bierze się rok złożenia wniosku i dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku.
 • Pomocy de minimis nie wolno łączyć z inną pomocą państwa dotyczących tych samych wydatków kwalifikowanych gdyby taka kumulacja miała skutkować przekroczeniem poziomu intensywności pomocy ustalonego przepisami wspólnotowymi.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 marca 2016