Rada Seniorów

Rada Seniorów

W dniu 19 lipca 2017 roku na XL sesji Rada Miejska w Wadowicach dokonała wyboru  9-osobowej Rady Seniorów Gminy Wadowice na kadencję 2017-2019. Na pierwszym posiedzeniu Rady Seniorów, które odbyło się w dniu 20 lipca 2017 r. wybrano Przewodniczą Rady - Panią Janinę Kamińską i Zastępcę Przewodniczącej - Pana Józefa Matyjasika.

Celem działania Rady Seniorów jest poprawa warunków życia osób starszych, w szczególności poprzez:

a) integrację środowiska osób starszych oraz stanowienie reprezentacji jego zbiorowych interesów,

b) wspieranie aktywności obywatelskiej ludzi starszych,

c) pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych i walka z dyskryminacją, wykluczeniem i stereotypami dotyczącymi osób starszych,

d) inicjowanie i opiniowanie przedsięwzięć skierowanych do osób starszych, w szczególności promocję wśród nich działań profilaktycznych i prozdrowotnych.

Rada Seniorów realizuje swoje cele poprzez:

a) opiniowanie i konsultowanie z własnej inicjatywy bądź na wniosek przedsięwzięć, które mają znaczenie dla ludzi starszych, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej,

b) zgłaszanie wniosków i postulatów w sprawach dotyczących ludzi starszych,

c) reprezentowanie ludzi starszych lub w podeszłym wieku w pracach organów Gminy Wadowice i jednostek pomocniczych z głosem doradczym,

d) współpraca z samorządem oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy,

e) działalność informacyjno-doradczą w sprawach istotnych dla osób starszych.

CZŁONKOWIE RADY:

Krystyna Pawłowska

Pracowałam w ZOZ Wadowice – Centralne Laboratorium. Jedną kadencję byłam radną Rady Miejskiej w Wadowicach. Działam w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Lubię podróże, sport. W miarę wolnego czasu lubię pomagać potrzebującym.

Zofia Michalik

Mam 71 lat, jestem na emeryturze. Mam trójkę dzieci, 6 wnuków i 1 prawnuka. Mieszkam z córką w domu jednorodzinnym. Jeżdżę na rowerze.

Maria Pytel

Jestem emerytką od 22 lat. Udzielam się społecznie w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jeżdżę z emerytami na wycieczki na baseny i na wczasy.

Anna Siłkowska

Jestem byłą farmaceutką. Od kilku lat uczestniczę czynnie w życiu naszego miasta. Kocham kwiaty i spacery po najbliższej okolicy, gdyż okoliczności niezależne ode mnie nie pozwalają na dłuższe wyjazdy.

Anna Tomczyk

Z zawodu jestem pielęgniarką, emerytowaną. Jestem zamężna, mam dwoje dzieci dorosłych, po studiach. Mam dwoje kochanych wnucząt – Karolinę i Jerzego. Od lat działałam społecznie, m.in. w radzie Powiatu, w ZOZ Wadowice, w Związku Zawodowym Pracowników Ochrony Zdrowia. Nadal lubię działać społecznie.

Janina Kamińska

Mam 66 lat, jestem od 14 lat emerytką. Pracowałam w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach jako nauczycielka. Byłam radną Rady Miejskiej w Wadowicach dwie kadencje, 1998-2002  i 2010-2014. Jestem członkinią Rady Osiedla Nr 5 w Wadowicach i bardzo jestem zaangażowana w życie społeczno-polityczne naszego miasta. Interesują mnie wszystkie problemy seniorów w naszej gminie.

Maria Sprada

Mam 66 lat i jestem emerytką. Z wykształcenia jestem magistrem farmacji, stąd przez lata pracowałam w aptekach, a następnie w Nadzorze Farmaceutycznym. Od czasu przejścia na emeryturę tj. 2005 roku jestem wolontariuszką w Domu Pielęgnacyjnym Stowarzyszenia im. Doktora Edmunda Wojtyły w Wadowicach, na ul. Barskiej. Jestem matką czwórki dzieci.

Józef Matyjasik

Jestem emerytem od 8 lat. Pracowałem jako mechanik samochodowy, rzemieślnik, przez 50 lat. Obecnie pełnię funkcje społeczne: Zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Nr 6 w Wadowicach, Członek Zarządu Cechu Rzemiosł w Wadowicach, Skarbnik PTTK „Ziemia Wadowicka”.

Janina Matusik

Jestem technikiem analitykiem, na emeryturze. Moją pasją jest przyroda, wędrówki górskie i dobra książka. Działam w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wadowicach. Lubię  pracę z ludźmi.

Pliki do pobrania: