Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice

Zobacz także: Procedura sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Geomapa Gminy Wadowice

I. Co to jest studium?
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice” jest jednym z dwu ustawowych opracowań planistycznych sporządzanych w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199)  oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118 poz. 1233).
Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.
Studium zawiera część tekstową i graficzną, uwzględniającą zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.

Studium (w odróżnieniu od planów miejscowych) nie jest aktem prawa miejscowego. Nie przesądza w sposób jednoznaczny o możliwości realizacji na danym terenie określonego przedsięwzięcia. Jego ustalenia są jednak wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium). Dopiero plany miejscowe stanowią prawo miejscowe i w sposób jednoznaczny przesądzają o możliwości, bądź braku możliwości, lokalizacji na danym terenie konkretnego przedsięwzięcia.

W studium uwzględnia się :
uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1)    dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2)    stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
3)    stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
6)    zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
7)    potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
8)    stanu prawnego gruntów;
9)    występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
10)  występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
11)  występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
12)  występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
13)  stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
14)  zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
15)  wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.

W studium określa się w szczególności:
1)    kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
2)    kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;
3)    obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
4)    obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5)    kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6)    obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
7)    obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o   których mowa w art. 48 ust. 1 ww. ustawy;
8)    obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;
9)    obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
10)  kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
11)  obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
12)  obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
13)  obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.);
14)  obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
15)  granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
16)  obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

II.    Jak sporządza się studium?
Burmistrz, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium wykonuje ustawowe czynności, określone poglądowo w poniższym harmonogramie.
Harmonogram sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice

Etap 1 :

 • ogłoszenie w prasie lokalnej, obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach (www.wadowice.pl), obwieszczenia na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz przekazanie informacji i kserokopii obwieszczeń do radnych, sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych i sołeckich o podjęciu uchwały,
 • przyjmowanie wniosków do studium;
 • zawiadomienie właściwych instytucji i organów o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium;
 • wystąpienie o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko

Etap 2

 • analiza wniosków; analiza uwarunkowań; założenia kierunków rozwoju gminy;

Etap 3

 • sporządzenie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – uwzględniając zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju i planu zagospodarowania województwa oraz strategii rozwoju gminy;

Etap 4

 • wystąpienie do właściwych instytucji i organów o uzgodnienia i opinie projektu studium; uzyskanie opinii i uzgodnień;

Etap 5

 • wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień (ewentualne ponowienie procedury);

Etap 6

 • wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu - ogłoszenie w prasie lokalnej, obwieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach (www.wadowice.pl), obwieszczenia na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz przekazanie informacji i kserokopii obwieszczeń do radnych, sołtysów oraz przewodniczących rad osiedlowych i sołeckich o wyłożeniu projektu studium (trwającym co najmniej 21 dni) oraz publikacja projektu studium na stronie internetowej Urzędu;
 • dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami;
 • przyjmowanie uwag (trwające minimum 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium);

Etap 7:

 • rozpatrzenie uwag;

Etap 8

 • uchwalenie projektu studium – przedstawienie Radzie Miejskiej projektu studium do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag;

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice UCHWAŁA NR XL/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice

UWAGA: Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronie internetowej: http://wadowice.e-mapa.net/