Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Bez kategorii / Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Wadowice

Ogrzewasz swój budynek bezklasowym kotłem c.o. na paliwo stałe? Skorzystaj z możliwości pozyskania dotacji z budżetu gminy Wadowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne!

Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków ogłoszony zostanie na stronie internetowej Gminy.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność złożenia wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23 oraz spełnienie m.in. niżej wymienionych warunków:

 • wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, budynku, części budynku lub lokalu, którego dotyczy inwestycja, a w przypadku współwłasności – jeżeli ponadto odpowiednio właściciel lub wszyscy współwłaściciele wyrazili w formie pisemnej zgodę na realizację inwestycji;
 • nieruchomość, budynek, część budynku lub lokal, którego dotyczy inwestycja, nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej;
 • budynki i lokale położone na nieruchomości, której dotyczy inwestycja są ogrzewane wyłącznie przy pomocy źródła ciepła poniżej 3 klasy.

Przyjmowane są wyłącznie wnioski w formie papierowej złożone osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Jednocześnie przypominamy, że przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań związanych z inwestycją, konieczne jest podpisanie z Gminą Wadowice umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8.000,00 zł dla ogrzewania:
 • przy zastosowaniu kotła gazowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) przystosowanego wyłącznie do spalania gazu ziemnego
 • przy zastosowaniu niskoemisyjnego kotła nowej generacji na pellet drzewny, z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3  – posiadającego certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign)
 • przy zastosowaniu kotła zgazowującego drewno o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3, posiadającego certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign)
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 13.000,00 zł dla ogrzewania przy użyciu pompy ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze

Kompletny wniosek o dofinansowanie powinien zawierać prawidłowo wypełnione załączniki (do pobrania w załącznikach):

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania;
 2. Oświadczenie wnioskodawcy;
 3. Oświadczenie współwłaściciela (jeżeli dotyczy);
 4. Oświadczenie, iż budynek wyposażony jest w instalację gazową.

Dofinasowanie wypłacone zostanie na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań  w Gminie Wadowice oraz  Umowie (do pobrania w załącznikach).

Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Wadowicach wniosek o rozliczenie dotacji, wraz z następującymi dokumentami:

 • dokument potwierdzający trwałą likwidację Starego źródła ciepła (protokół likwidacji, karta przekazania odpadu),
 • oryginały faktur VAT lub rachunki, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, zawierające wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych i potwierdzające zakres oraz termin realizacji inwestycji,
 • protokół odbioru inwestycji wraz z oświadczeniem wykonawcy o jej wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami;
 • protokół z oględzin prawidłowości podłączenia nowego źródła ciepła do przewodów kominowych,
 • protokół głównej próby szczelności, legalizacja manometru i kopia uprawnień montera.

Zwracamy uwagę,  że inwestycje związane z wymianą kotła powinny zostać zakończone do 30 listopada danego roku kalendarzowego.

 

Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 0050.1222.2023.OŚ Burmistrza Wadowic z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.1067.2022. OŚ Burmistrza Wadowic z dnia 12 września 2022 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Wadowice
 2. Wniosek o udzielenie dotacji
 3. Oświadczenie wnioskodawcy
 4. Oświadczenie współwłaściciela
 5. Wniosek o rozliczenie udzielonej dotacji
 6. Protokół końcowego odbioru technicznego
 7. Protokół likwidacji kotła
 8. Oświadczenie, iż budynek jest wyposażony w instalację gazową
 9. Wzór umowy
 10. Klauzula informacyjna

Wprowadzono: 22 lutego 2023