Polemiki, sprostowania

Jesteś tutaj : Strona główna / Kontakt / Media / Polemiki, sprostowania

Tytuł artykułu:

Organizator konkursu na logo Wadowic wziął już 13 100 złotych! Loga jak nie było tak nie ma.

Autor artykułu:
Marin Płaszczyca
Wadowice24.pl

Link do artykułu i sprostowania

Opublikowana treść sprostowania:
1. Nieprawdą jest, że Pan Janusz Gawron zarobił kwotę 13 100 złotych z tytułu umowy z Gminą Wadowice.
2. Nieprawdą jest, że Gmina Wadowice zapłaciła Panu Januszowi Gawronowi kwotę 13 100 złotych z tytułu zawartej pomiędzy tymi stronami umowy zlecenia.
3. Gmina wydaje środki legalnie zgodnie z dyscypliną finansów publicznych.
4. Nieprawdą jest, że Gmina Wadowice wypłaciła Panu Januszowi Gawronowi wynagrodzenie wysokości 13100 zł. Za okres od 10 lutego 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku Pan Gawron otrzymał wynagrodzenie w wysokości 8100 zł brutto oraz kwotę 804 zł tytułem zwrotu kosztów podróży służbowej.
5. W umowie mowa była o zorganizowaniu konkursu, z czego Pan Janusz Gawron się wywiązał.
6. Nieprawdą jest, że Pan Gawron zarobił z tytułu umowy z Gminą Wadowice kwotę 13 100 zł. Zgodnie z umową z lutego 2015 roku wynagrodzenie Pana Gawrona wyniosło brutto za miesiąc luty 2100 zł, marzec i kwiecień po 3000 zł. W kwietniu br. podpisano aneks do umowy na podstawie którego Panu Gawronowi przysługiwał zwrot poniesionych kosztów realizacją umowy. Koszty te wyniosły 804 zł brutto.
7. Organizatorem konkursu na logotyp jest Gmina Wadowice. Podstawą działań Pana Gawrona. W zorganizowaniu konkursu była zawarta z gminą umowa zlecenia. Konkurs będzie toczył się nadal.
8. Dnia 30 kwietnia br. pomiędzy Gminą Wadowice, a Panem Gawronem została zawarta kolejna umowa zlecenia. Jako przedmiot umowy ustalony został szereg zadań związanych z promocją Gminy Wadowice.

Ewa Całus
zastępca burmistrza Wadowic

Tytuł artykułu:

Shrek i nauczyciele chcą odwołać dyrektorkę szkoły. Rodzice: „Nie mieszajcie dzieci do polityki!”.

Autor artykułu:
Marcin Płaszczyca
Wadowice24.pl

Link do artykułu i sprostowania

Opublikowana treść sprostowania:
1. Kontrola doraźna organu prowadzącego wykazała uchybienia w zakresie prawidłowości rozliczania procedur doraźnych zastępstw za co odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 3.
2. Po złożeniu przez dyrektora szkoły sprawozdania z realizacji doraźnych godzin zastępstw organ prowadzący szkołę wszczął doraźną kontrolę w celu weryfikacji sytuacji, do czego był zobligowany na podstawie przepisów prawa.
3. Kontrola doraźna organu prowadzącego wypadła negatywnie, bowiem wykazała uchybienia w zakresie prawidłowości rozliczania zastępstw doraźnych. Ponadto, zgodnie z rankingiem wyników edukacyjnych sporządzanym przez OKE w Krakowie Szkoła Podstawowa nr 2 znajduje się na 5 miejscu na 12 szkół w gminie, natomiast Gimnazjum nr l na miejscu 4 na 8 szkół w gminie. Wartość dodana wyników edukacyjnych szkoły jest zatem przeciętna.

Ewa Całus
zastępca burmistrza Wadowic

Tytuł artykułu:

Kanapki i sałatki w ratuszu? Sklepiku nie będzie, ale… [Nowe Fakty!].

Autor artykułu:
Marcin Płaszczyca
Wadowice24.pl

Link do artykułu i sprostowania

Opublikowana treść sprostowania:
1. W ciągu kadencji burmistrza Mateusza Klinowskiego do ratusza nigdy nie zostały dostarczone kanapki na koszt Gminy Wadowice.
2. Wszystkie kanapki dostarczone do Urzędu Gminy Wadowice zakupione zostały za prywatne środki pracowników tego Urzędu.
3. Umowa nr Or.272.7.2015, dotycząca usługi gastronomicznej, nie była nigdy realizowana w konsekwencji czego na Gminę Wadowice nie została nigdy wystawiona żadna faktura obejmująca wynagrodzenie za dostarczenie do Urzędu jakichkolwiek kanapek.

Mateusz Klinowski
Burmistrz Wadowic

Wprowadzono: 31 grudnia 2019