Opłata targowa

Opłata targowa

Kto jest zobowiązany uiszczać opłatę targową?
Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach za wyjątkiem osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.


Co to są targowiska?
Dla celów opłaty targowej za targowiska uważa się wszelkie miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż (opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach).


Ile wynosi dzienna opłata targowa?
Dziennie stawki opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Wadowic określone są w załączniku nr 1  do Uchwały Nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015 roku, w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Wadowice, a także jej wysokości.


Co stanie się jeśli nie zapłacę opłaty targowej?
Opłata targowa nie uiszczona w terminie podlega egzekucji administracyjnej. Organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w celu ustalenia zaległości podatkowej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.


Gdzie można zapłacić opłatę targową ?
Opłatę można uiścić:

  • w Kasie Urzędu
  • u inkasentów
  • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wadowicach

ING Bank Śląski S.A. O/Wadowice
Nr Konta: 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.),
Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 25 listopada 2015 roku, w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Wadowice, a także jej wysokości.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 marca 2016