Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”

KPO barwy RP NextGenerationEU poziom zestawienie podstawowe RGB e1685609903442 - Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste powietrze"

Informujemy, iż w Urzędzie Miejskim w Wadowicach funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, gdzie przy pomocy Ekodoradcy mogą Państwo wypełnić wniosek o dofinansowanie i uzyskać informacje o programie.

LOKALIZACJA PUNKTU:

Urząd Miejski w Wadowicach

Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
pokój numer 52, II piętro

 

GODZINY OTWARCIA PUNKTU:

każdy poniedziałek i piątek, w godzinach od 09:00 do 14:00

 

Pomoc w wypełnieniu wniosku jest udzielana wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty, tel. 33 873 18 11, wew. 210.

UWAGA: Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom jest wyłączną kompetencją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Wadowice realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze”

(stan na 31.03.2024 r.) :

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie876
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:                 349
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie:      699
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:         7 391 080,04 zł

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Program obejmuje trzy grupy Beneficjentów:

 1. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza kwoty 135 000 zł;
 1. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty:
  • 1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
  • 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe);
 1.  Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  • 1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
  • 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
  • lub Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;

2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

 1. a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
 2. b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w ppkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie w istniejącym budynku/ lokalu mieszkalnym (do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego).

 

O dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” można ubiegać się w formie:

 • dotacji,
 • dotacji z prefinansowaniem,
 • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/).

 


TERMINY

Realizacja Programu: lata 2018-2029.

Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 


WARUNKI DOFINANSOWANIA

 1. W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
 2. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 03 stycznia 2023 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach programu.
 3. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, montaż kotła na biomasę jest możliwy wyłącznie w przypadku zastosowania kotła na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.
 4. Brak możliwości finansowania kotłów na węgiel.
 5. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
 6. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:
 • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego;
 • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.
 1. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 2. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje na każdy lokal osobno.

 


ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizacje całości przedsięwzięcia).
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.
 • 18 miesięcy w wnioskach składanych drogą bankową na częściową spłatę kapitału kredytu
 • 18 miesięcy w podwyższonym i najwyższym poziomie dofinansowania dla dotacji z prefinansowaniem

 


OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.

 


BAZA WIEDZY:

 • WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/
 • Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 • Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
  Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na ocieplenia budynku.
 • Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl/#
  Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.
 • Doradztwo energetyczne: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/. Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.
 • Strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/
 • Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
 • Infolinia „Czyste Powietrze” (WFOŚiGW w Krakowie): 12 422 94 90 wew. 1
  Infolinia czynna w godzinach 8:00 – 15:00.

 


WARTO WIEDZIEĆ!

 1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania- nie może przekroczyć dwudziestokrotności.
 2. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie WFOŚIGW, powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 3. W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczeń o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Wprowadzono: 15 listopada 2022

Pliki do pobrania: