Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”

Informujemy, iż w Urzędzie Miejskim w Wadowicach funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, gdzie przy pomocy Ekodoradcy mogą Państwo wypełnić wniosek o dofinansowanie i uzyskać informacje o programie.

LOKALIZACJA PUNKTU:
Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
pokój numer 52, II piętro

GODZINY OTWARCIA PUNKTU:
– każdy poniedziałek i piątek, w godzinach od 09:00 do 14:00.

 

Pomoc w wypełnieniu wniosku jest udzielana wyłącznie
po wcześniejszym umówieniu wizyty, tel. 33 873 18 11, wew. 210.

 

UWAGA: Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom jest wyłączną kompetencją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Wadowice realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” (stan na 30.09.2022 r.):

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie:  565
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 136
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 477
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 2 465 816,63 zł

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy Beneficjentów:

  1. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;
  2. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
   • – 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
   • – 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe);
  3. Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
   • – 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe),
   • – 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe)
   • – lub Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 

O dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” można ubiegać się w formie:

 • dotacji,
 • dotacji z prefinansowaniem,
 • dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/).

 

TERMINY
Realizacja Programu: lata 2018-2029.
Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.
Zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.06.2029 r.

 

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Z wyjątkiem wniosków składanych za pośrednictwem banków, gdzie kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku o dotację w banku.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA

 1. W ramach programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
 2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
 3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
 4. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:
   • -został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego;
   • – zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.
 5. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 6. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje na każdy lokal osobno.

 

ZAKOŃCZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizacje całości przedsięwzięcia).
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.

 

OKRES TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą kontrolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub przez podmioty zewnętrzne.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.

 

BAZA WIEDZY:

 • WFOŚiGW w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/
 • Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 • Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ – Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na ocieplenia budynku.
 • Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): https://lista-zum.ios.edu.pl/ – Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.
 • Doradztwo energetyczne: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/. Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.
 • Strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/
 • Ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
 • Infolinia „Czyste Powietrze” (WFOŚiGW w Krakowie): 12 422 94 90 wew. 1 Infolinia czynna w godzinach 8:00 – 15:00.

 

WARTO WIEDZIEĆ!

 1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania- nie może przekroczyć dwudziestokrotności.
 2. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie WFOŚIGW, powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
 3. W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczeń o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Wprowadzono: 15 listopada 2022

-