Instrukcja dla Mieszkańców dot. procedury pozyskiwania drewna w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Instrukcja dla Mieszkańców dot. procedury pozyskiwania drewna w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa

Przedstawiamy Państwu procedurę pozyskania drewna z lasów prywatnych. Jednocześnie przypominamy, że na terenie Powiatu Wadowickiego obowiązują uproszczone plany urządzania lasów, które zostały wykonane i zatwierdzone przez Starostę Wadowickiego, a które można odebrać w Urzędzie Miejskim w Wadowicach,  pok. 54 , II piętro.

gif

Pozyskanie drewna z terenu objętego uproszczonym planem urządzania lasu.

Informujemy, że w celu pozyskania drewna z działek leśnych (oznaczonych symbolem Ls – zgodnie
z informacją zawarta w ewidencji gruntów) objętych uproszczonym planem urządzania lasu   właściciel lasu prywatnego powinien poinformować odpowiednie  Nadleśnictwo o zamiarze pozyskania drewna na stosownym druku (zawiadomienie o pozyskaniu drewna), w celu legalizacji drewna.

W celu uzyskania informacji ile m3 drewna można pozyskać na danej działce leśnej zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, należy skontaktować się z leśniczym. Określonej masy drewna nie wolno przekroczyć. Nie wlicza się do niej posuszu, złomów, wywrotów, drzew chorych, które właściciel ma obowiązek usuwać na bieżąco.

Pozyskanie drewna z lasów nieobjętych uproszczonym planem urządzania lasu

W przypadku działek nie objętych Uproszczonym Planem Urządzenie Lasu decyzje są wydawane  wyłącznie na przypadku konieczności wykonania cięć sanitarnych (posusze, złomy, wywroty, drzewa chore).

Jeśli działki nie są objęte planem w celu pozyskania drewna,  należy złożyć wniosek o wydanie decyzji nakazującej wycinkę drzew. Następnie leśniczy w umówionym terminie wyznaczy drzewa do wycinki
i po wydaniu decyzji można pozyskać drewno . Po uzyskaniu drewna należy fakt ten zgłosić Nadleśnictwu Andrychów celem uzyskania świadectwa legalizacji.

Informujemy, że pozyskane drewno legalizuje się w miejscu pozyskania

Dokumentem stwierdzającym legalność pozyskania drewna jest świadectwo legalności pozyskanego drewna.

W przypadku gdy działki leśne stanowią współwłasność, zawiadomienie/wniosek o wydanie decyzji   należy uzupełnić o pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli,

W przypadku gdy właściciel/współwłaściciele działek nie żyją, wnioskodawca przedkłada do wniosku/zawiadomienia postanowienie sądu lub inny dokument stwierdzający fakt dziedziczenia,
w przypadku braku stosownych dokumentów wnioskodawca przedkłada oświadczenie o jedynych ustawowych spadkobiercach oraz zgody spadkobierców na pozyskanie drewna.

Wszelkich informacji na temat pozyskania drewna z lasów prywatnych na terenie Gminy Wadowice, udziela leśniczy- Jarosław Płoskonka, który  jest do Państwa dyspozycji w drugi czwartek miesiąca w godz. 8.00-10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2 w pok. 412 oraz pod nr tel. 664 085 984.

Druki dla mieszkańców, które należy uzupełnić w celu pozyskania drewna zamieszczone są w plikach do pobrania (poniżej).

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 13 lipca 2017

-