Kilka ważnych informacji na temat wycinki drzew

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Kilka ważnych informacji na temat wycinki drzew

W dniu 01.01.2017 r. weszły w życie zmiany ustawy o ochronie przyrody dotyczące usuwania drzew
i krzewów, które wprowadza art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody  oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249).
Najważniejsza zmiana dot. zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zgodnie z art. 83 f ustawy o ochronie przyrody.Pozostałe jednostki, organizacje, podmioty gospodarcze, i in.  mogą usuwać bez zezwolenia:
–  krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
–  krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
–  drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
–  drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
–   drzewa lub krzewy usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
–  drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach;

tree

Pragniemy jednak w tym miejscu zaznaczyć , że istnieje szereg ograniczeń dot.  usunięcia drzew
i krzewów. Przedstawiamy Państwu okoliczności, które należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję w sprawie usunięcia zieleni.

1. Drzewo lub krzew wskazane do usunięcia stanowi siedlisko chronionych gatunków, zwierząt, roślin lub grzybów.

Przypominamy, iż rozpoczął się sezon lęgowy ptaków.  Wszelkie czynności, związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny odbywać się poza tym terminem tj. od 16 października br. do końca lutego.

W przypadku prac związanych z wycinką zieleni w okresie lęgowym ptaków tj. od 1 marca do 15 października należy dokonać oględzin drzew i krzewów pod kątem występowania miejsc lęgowych ptaków.

W przypadku stwierdzenia miejsc lęgowych należy odstąpić od wycinki i uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dot. tych gatunków.
Więcej informacji na temat, znajdą Państwo klikając poniższy link:
Wycinka drzew lub krzewów a ochrona gatunkowa

2. Drzewo jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronionych.

Przypominamy, iż na terenie naszej Gminy znajduje się obszar chroniony Dolina Dolnej Skawy – obszar specjalnej ochrony Ptaków Natura 2000 (należy wziąć pod uwagę czy wycinka zieleni nie wpłynie znacząco negatywnie  na cele ochrony obszaru).
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, iż w przypadku usunięcia pomnika przyrody, w pierwszej kolejności należy podjąć uchwałę  dot. zdjęcia statusu formy ochrony przyrody.
więcej informacji na temat:
Wycinka drzew lub krzewów a ochrona obszarowa i inne obiekty chronione

3. Drzewo jest zlokalizowane na terenie nieruchomości objętej ochroną konserwatora,

W takim przypadku wniosek na usunięcie konkretnego drzewa należy skierować bezpośrednio do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z art. 83 ustawy o ochronie przyrody.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać  w Wydziale Ochrony Środowiska II p. pok. 54  lub pod nr tel. (33) 873 18 11 wew. 212

Prosimy,  wziąć pod uwagę powyższe przesłanki oraz podejmować rozsądne, przemyślane decyzje
w sprawie usunięcia drzew i krzewów. Pamiętajmy o wykonywaniu nasadzeń zastępczych w zamian za usuniętą zieleń.

Dbałość o ochronę przyrody będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym jest obowiązkiem osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, osób prawnych, organów administracji publicznej, zgodnie z art.  4 ustawy o ochronie przyrody.

Zachęcamy do obejrzenia Reklamy Drzewa źródło: Drogi dla Natury

Wprowadzono: 10 marca 2017