Nabór na stanowisko urzędnicze ds. realizacji projektów inwestycyjnych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Inwestycyjny / Nabór na stanowisko urzędnicze ds. realizacji projektów inwestycyjnych

Urząd Miejski w Wadowicach poszukuje osoby z wykształceniem inżynierskim budowlanym na wolne stanowisko w Wydziale Inwestycyjnym. Chcesz pracować dla rozwoju naszej gminy? Ta oferta jest dla Ciebie!

PRACA SZUKA CZLOWIEKA - Nabór na stanowisko urzędnicze ds. realizacji projektów inwestycyjnych

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe techniczne budowlane (inżynierskie)
 • znajomość przepisów prawnych w tym ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także problematyki w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, w tym zadań własnych gminy
 • znajomość przepisów prawa dotyczących wydatkowania publicznych środków finansowych, znajomość procedur przetargowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów biurowych
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych
 • umiejętność redagowania pism
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • nieposzlakowana opinia

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane (magisterskie)
 • 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • obsługa programu kosztorysowego
 • obsługa oprogramowania CAD
 • umiejętność zarządzania budżetem w zakresie prowadzonych spraw
 • znajomość procedur w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów ze środków zewnętrznych
 • prawo jazdy kat. B

Cechy osobowe:

 • umiejętność pracy w grupie
 • bardzo dobra organizacja pracy, wysokie zaangażowanie w pracę
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • kreatywność
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Merytoryczne przygotowywanie procesu realizacji kubaturowych inwestycji budowlanych i remontowych pod względem formalno – prawnym, z uzyskaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pozwolenia na budowę, w celu wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót.
 2. Opracowywanie programów rozbudowy i rozwoju gminnego budownictwa komunalnego wraz z planem finansowym realizacji programu w perspektywie wieloletniego planu finansowego Gminy.
 3. Opracowywanie zakresu merytorycznego dla nowych inwestycji oraz remontów gminnych budynków i obiektów budowlanych w zakresie niezbędnym do aplikowania o środki z funduszy europejskich oraz krajowych na realizację zadań z zakresu prowadzonych spraw.
 4. Realizacja zadań projektowych oraz robót inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy i remontu gminnych budynków i obiektów budowlanych w tym:
 • pełnienie funkcji inwestora w stosunku do gminnych budynków i obiektów budowlanych;
 • nadzorowanie i koordynacja realizowanych usług projektowych oraz prowadzonych robót inwestycyjnych i remontowych gminnych budynków i obiektów budowlanych;
 • rozliczanie oraz uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót w  ramach realizowanych zadań inwestycyjnych;
 • organizowanie oraz uczestnictwo w przeglądach pogwarancyjnych robót inwestycyjnych i remontowych;

5. Gromadzenie i opracowywanie danych wyjściowych do planowanych zadań projektowych oraz zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy i remontu budynków i obiektów budowlanych w tym:

 • sporządzanie obmiarów robót inwestycyjnych;
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych;
 • nadzorowanie i koordynowanie działań w zakresie pozyskania decyzji na budowę i remont gminnych budynków    i obiektów budowlanych;
 • nadzorowanie realizacji projektów architektonicznych dla robót inwestycyjnych i remontowych gminnych budynków i obiektów budowlanych;

6. Prowadzenie rejestru wydatków i umów realizowanych w ramach budżetu Gminy Wadowice w zakresie powierzonych obowiązków. Współpraca przy przygotowywaniu postępowań związanych z wyłonieniem wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, a w szczególności:

 • opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia, kosztorysów inwestorskich lub wycen inwestorskich itp. i przekazywanie ich do zespołu stanowisk ds. zamówień publicznych;
 • współpraca z zespołem stanowisk ds. zamówień publicznych przy określaniu warunków udzielania zamówień publicznych realizowanych w ramach powierzonych obowiązków;
 • współpraca przy określeniu ogólnych warunków umowy dla realizowanych w Wydziale zamówień publicznych;
 • współpraca z zespołem stanowisk ds. zamówień publicznym w zakresie merytorycznym niezbędnym do opracowania SIWZ dla zadań realizowanych przez pracownika w ramach powierzonych obowiązków.

7. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielnie zamówień publicznych realizowanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

8. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania i realizacji prowadzonych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy i remontu gminnych budynków i obiektów budowlanych.

9. Współpraca z innymi wydziałami w zakresie realizacji zadań;

10. Współuczestniczenie w kontaktach prowadzonych przez jednostki mające uprawnienia do kontroli;

11. Sporządzanie sprawozdań oraz przekazywanie informacji organom Gminy, Starostwa i Urzędu Marszałkowskiego i instytucji państwowych;

12. Prowadzenie spraw związanych z powierzonymi zadaniami zgodnie z harmonogramem wydatków Budżetu Gminy;

13. Odpowiedzialność za realizację planu finansowego i budżetu Gminy zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków w oparciu o ustawy o Finansach Publicznych i Prawo Zamówień Publicznych;

14. Wykonywanie innych czynności zleconych doraźnie przez Kierownika Wydziału Inwestycyjnego oraz Burmistrza Wadowic.

Oferujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Wymagane dokumenty:

W I etapie rekrutacji (składania ofert):

– CV oraz list motywacyjny,

– wypełniony i podpisany załącznik do ogłoszenia

W II etapie rekrutacji (po zaproszeniu wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną):

– kopie dyplomu ukończenia studiów,

– kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy

Jak złożyć dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty należy złożyć w terminie do 20 kwietnia 2021 roku, do godz. 1500  na dzienniku podawczym Urzędu (w Biurze Obsługi Mieszkańców) lub elektronicznie na adres rekrutacja@wadowice.pl.

 

Termin składania dokumentów:

2021-04-20

 

Dodatkowe informacje:

W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.

Warunki pracy:

– praca biurowa i w terenie

– kontakt z petentem (udzielanie informacji: bezpośrednio, telefonicznie i mailowo);

– praca przy komputerze;

– brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – praca na drugim piętrze (brak windy, dostosowanego WC)


Rozstrzygnięcie naboru:

Informacje zostaną uzupełnione po zakończeniu procesu rekrutacji.

Wprowadzono: 16 kwietnia 2021

-