O niezaleganiu w zapłacie zobowiązań podatkowych

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Podatki i opłaty lokalne / Zaświadczenia / O niezaleganiu w zapłacie zobowiązań podatkowych

O niezaleganiu w zapłacie zobowiązań podatkowych

PODSTAWA PRAWNA
Ordynacja podatkowa (tekst jed. Dz. U.  z 2023 r., poz. 2383 z późn. zmianami) art. 306e, 306f, 306h  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter) lub ze strony internetowej www.wadowice.pl

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach
(parter) p.7

MIEJSCE ROZPATRZENIA SPRAWY
Wydział Finansowo-Budżetowy, Referat Podatkowy- parter,
pok. nr 2, telefon –  33 873 18 11 wew. 298, 299

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w zapłacie zobowiązań podatkowych

OPŁATY
Opata skarbowa: 21,00 zł – od każdego egzemplarza
Opata skarbowa:  – 17 zł  –  w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku niezadowolenia z wydanego zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Wadowic.
Zażalenie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca (parter) lub przesłać pocztą.

INNE INFORMACJE
Brak

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 22 marca 2016