Uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony drogi publicznej

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Drogi / Uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony drogi publicznej

I.  PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm. ),  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm. ), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

II.  MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7) lub ze strony internetowej www.wadowice.pl

III.  MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter pok. Nr 7)

IV. MIEJSCE ROZPATRZENIA  SPRAWY:
Wydział Infrastruktury i Rozwoju – II piętro pokój nr 46; tel. 873 18 11 wew. 215, 270

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
1. Kserokopię mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną proponowaną lokalizacją ogrodzenia;
2. Kserokopię wypisu z rejestru gruntów dla działek objętych wnioskiem oraz działek, na których zlokalizowana jest droga
3. Kserokopię mapy ewidencji gruntów zawierającą działki objęte wnioskiem oraz działki, na których zlokalizowana jest droga;
4 Szkice/rysunki ogrodzenia (tylko w przypadku skomplikowanych ogrodzeń);
5. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa bądź uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa.

VI.  OPŁATY:
1. Opłata skarbowa : w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);

VII.  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, zaś sprawy szczególnie złożone do 60 dni od daty złożenia wniosku.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY :
Nie dotyczy

IX. INNE INFORMACJE:
1. Z wnioskiem o uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony drogi publicznej może wystąpić właściciel działek będących przedmiotem wniosku lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo).
2. Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony. Uzgodnienie bądź jego odmowa następuje po przedłożeniu w tut. Urzędzie wymaganych wraz z wnioskiem dokumentów.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 7 sierpnia 2017