Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Gospodarka przestrzenna / Zmiana przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

ZMIANA PRZEZNACZENIA DZIAŁKI /DZIAŁEK/

I. PODSTAWA PRAWNA:
Uchwały Rady Miejskiej w Wadowicach w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Wadowice.

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach (parter),
pokój nr 7 oraz strona internetowa www.wadowice.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach
(parter), pokój nr 7.

IV.    MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Planowania Przestrzennego – II piętro, pokój 42, 43,
tel. (33) 873 18 11 wew. 203, 204

V.    WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wniosku należy dołączyć:
– mapę ewidencyjną w skali 1:1000 lub 1:2000  z zaznaczoną działką  /działkami/.

VI.   OPŁATY:
Opłata skarbowa :
–  bez opłat.

VII.  SPOSÓB I TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni od złożenia wniosku. Pismo jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłane pocztą (w  przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki /działek/ nie stanowi podstawy prawnej do zmiany ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) wniosek do planu składa się – w określonym terminie – w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wadowicach uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

IX.    INNE INFORMACJE:
Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego został objęty cały obszar Miasta i Gminy Wadowice.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119), zwanego dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, e-mail: um@wadowice.pl

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych u Administratora: iod@wadowice.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o zmianę przeznaczenia działki /działek/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO oraz art. 31 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017r. poz. 1073 z późn. zm.).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

8.  Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017r. poz. 1073 z późn. zm.). Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych we wniosku, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 1 lipca 2019