Wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Meldunek / Wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
Zgłoszeń, o których mowa dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek zgłoszenia wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
Zgłoszenie o którym mowa składa się w formie pisemnej na formularzu
w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Powyższy formularz składany w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

I. Podstawa prawna
Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1382)

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017r. poz. 2411),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r., poz. 570)

II.  Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Wadowicach – Wydział Spraw Społecznych – parter, pokój nr 9, tel. (33) 873 – 18 – 11 wew.  221, 262

III.  Wymagane dokumenty

Osoba dokonująca czynności zgłoszenia przedstawia:
* prawidłowo wypełniony formularz w formie pisemnej,  który może być również sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz podanych przez tę osobę. Wiarygodność danych zamieszczonych na formularzu dokonuje własnoręcznym podpisem osoba zgłaszająca, bądź formularz w formie dokumentu elektronicznego opisanego powyżej,
*    do wglądu dowód osobisty lub paszport,
*    przy wymeldowaniu dzieci wymagana jest obecność jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.

IV. Termin załatwienia sprawy:

Załatwianie sprawy zgłoszenia wyjazdu bądź powrotu następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

V. Opłaty:
Pełnomocnictwo ( z wyłączeniem małżonka, wstępnych, zstępnych
i rodzeństwa) podlega opłacie skarbowej  – 17 pln

Nr Konta: 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998 bądź w kasie tutejszego Urzędu

VI. Inne Informacje:

Zgłoszenie wyjazdu bądź powrotu można dopełnić zarówno osobiście bądź przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgłoszenie powrotu z poza granicy RP poprzez platformę ePUAP

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP poprzez platformę ePUAP

Wprowadzono: 22 marca 2016