Procedura usunięcia drzewa na zgłoszenie

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Ochrona środowiska / Procedura usunięcia drzewa na zgłoszenie

Informacja na temat zwolnień od uzyskania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów:
Dla jakich drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie?

I. PODSTAWA PRAWNA:
-art 83f ust 4  ustawy  o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 t.j.).
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 t.j.);

II. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Ochrony Środowiska – II piętro pokój nr 54 ; tel. 33 87 318 11 wew. 212

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach

IV. WYMAGANE WNIOSKI:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

V. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew /drzewa na nieruchomości.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postępowanie administracyjne wszczyna się na zgłoszenie strony. Pracownicy Gminy przeprowadzą oględziny w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Po przeprowadzonych oględzinach Burmistrz Wadowic w terminie 14 dni od daty oględzin może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na usunięcie drzewa.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Wniesienie sprzeciwu w formie ostatecznej decyzji administracyjnej, stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 18 stycznia 2019

-