Wydanie decyzji w sprawie usunięcia drzew /krzewów

Jesteś tutaj : Strona główna / Dla mieszkańców / Załatw sprawę / Znajdź swoją sprawę / Ochrona środowiska / Wydanie decyzji w sprawie usunięcia drzew /krzewów

Informacja na temat zwolnień od uzyskania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów:
Dla jakich drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie?

I. PODSTAWA PRAWNA:
– ustawa z dnia ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.).
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późn. zm.);

II. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Ochrony Środowiska – II piętro pokój nr 54 ; tel. 33 87 318 11 wew. 212

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wadowicach

IV. WYMAGANE WNIOSKI:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów

V. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie  o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie wszystkich podanych we wniosku drzew i krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

3.Zgoda właściciela nieruchomości (jeżeli jest wymagana) lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4.
4. Pełnomocnictwo(wymagane w przypadku działania przez pełnomocnika) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana).
5. Projekt  planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia  usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonane w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
6. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
7. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust.1 pkt 1-4 i 10 oraz w art.52 ust. 1 pkt 1 ,3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody jeżeli zostało wydane.

Pouczenie: Oświadczenia, o których mowa w  pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

VI. OPŁATY:
W przypadku pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Pliki do pobrania:

Wprowadzono: 24 stycznia 2017