Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych / Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji spraw załatwianych milcząco jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11, e-mail: um@wadowice.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 33 873 18 11 w.208, e-mail: iod@wadowice.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu załatwienia spraw milcząco na podstawie przepisów art.122a-122h ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096) zgodnie z art.6 ust.1 lit.c RODO.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podpisanych z administratorem umów powierzenia danych osobowych w ramach obsługi systemów informatycznych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany w rozporządzeniu PRM z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).

6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie ich danych osobowych naruszało przepisy RODO.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność załatwienia sprawy milcząco.

Wprowadzono: 24 maja 2019