Projekt edukacyjny Gminy Wadowice z dotacją unijną

Projekt edukacyjny Gminy Wadowice z dotacją unijną

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny Gminy Wadowice pn. „Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami” został zatwierdzony do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne – SPR. Przyznane dofinansowanie: 470 550,53 zł. W projekcie realizowanym przez Gminę Wadowice biorą udział: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Wadowicach oraz Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach.

Projekt zakłada m.in.: adaptację pomieszczeń w placówkach, zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz organizację zajęć dodatkowych dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto kadra nauczycielska otrzyma wsparcie w postaci studiów podyplomowych oraz szkoleń.