Obowiązek wymiany urządzeń grzewczych

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Wydział Ochrony Środowiska / Obowiązek wymiany urządzeń grzewczych

Przypominamy, że zgodnie z zapisami przyjętej w 2017 r. Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały antysmogowej, na terenie województwa małopolskiego obowiązują następujące ograniczenia:

– do 30 kwietnia 2024 r.  konieczna jest wymiana bezklasowych kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, tzw. kopciuchów,

– do końca 2026 r. należy wymienić kotły, które spełniają tylko podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

– kocioł klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 zainstalowany przed 1 lipca 2017 roku, można użytkować bezterminowo.

Więcej informacji o uchwale antysmogowej można znaleźć na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

KOGO DOTYCZĄ PRZEPISY?

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego (poza Krakowem). Dotyczy zarówno prywatnych budynków, jak również budynków gospodarczych, szklarni i tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych.. Przepisy dotyczą kotłów, pieców, kominków, ale również procesów produkcyjnych, wędzarni, suszarni, gastronomii, itp.

MOŻLIWE SANKCJE

Przestrzeganie przepisów wprowadzonych uchwałą antysmogową będzie kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu. Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu takie świadectwo.

 SKĄD MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ PIECA?

Dofinansowanie do wymiany urządzenia grzewczego można uzyskać ze środków budżetu Gminy Wadowice oraz w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze  skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program przewiduje dofinansowanie m.in. do:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenia przegród budynku,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Więcej informacji o programie CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Wadowicach funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, gdzie przy pomocy Ekodoradcy mogą Państwo bezpłatnie wypełnić wniosek o dofinansowanie i uzyskać informacje o programie.

Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wadowice, na wymianę bezklasowych kotłów węglowych. 

Dofinansowanie wypłacane jest z budżetu gminy i wynosi odpowiednio:

 • do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 000,00 zł dla ogrzewania:
 • przy zastosowaniu kotła gazowego jednofunkcyjnego (c.o.) lub dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.) przystosowanego wyłącznie do spalania gazu ziemnego,
 • przy zastosowaniu niskoemisyjnego kotła nowej generacji na pellet drzewny, posiadającego certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);
 • przy zastosowaniu kotła zgazowującego drewno, posiadającego certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign);
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 13 000,00 zł dla ogrzewania przy użyciu pompy ciepła typu powietrze/woda lub powietrze/powietrze.

Więcej informacji o dofinansowaniu, znajdą Państwo pod adresem:

https://wadowice.pl/dotacja-celowa-z-budzetu-gminy-na-dofinansowanie-kosztow-inwestycji-zwiazanej-ze-zmiana-systemu-ogrzewania-budynkow-mieszkalnych-i-mieszkan-w-gminie-wadowice/

Wprowadzono: 29 września 2023