Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora:
Gmina Wadowice (ul. Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice), działającego przez pełnomocnika: Pana Sławomira Żołyńskiego (adres do korespondencji: ul. Agawy 26/2, 43-382 Bielsko-Biała), złożony 6 czerwca 2017 r.,

w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji pn.: Przebudowa z rozbudową przepustu drogowego w ciągu drogi Zaszkole w m. Klecza Dolna na działce nr 1960/4 obr. Klecza Dolna, jedn. ewid. Wadowice.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.31.2017) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie podlega publikacji:

– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wprowadzono: 3 sierpnia 2017