Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków w ramach Gminnego Programu Małopolska Niania

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Pozostałe wiadomości / Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków w ramach Gminnego Programu Małopolska Niania

„ Projekt realizowany z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego”

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków w ramach Gminnego Programu Małopolska Niania dla rodzin z dziećmi do lat 3 w Gminie Wadowice.

Burmistrz Wadowic serdecznie zaprasza Rodziców dzieci do lat 3, zamieszkujących na terenie Gminy Wadowice do składania wniosków w ramach Gminnego Programu Małopolska Niania dla rodzin z dziećmi do lat 3:

  1. Informacje ogólne

1. Program jest realizowany na podstawie Uchwały Nr XLI/312/2017 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 20 września 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Małopolska Niania oraz Uchwały nr 591/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
13 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru i przyjęcia zasad realizacji pilotażowego projektu „Małopolska Niania” polegającego na wsparciu małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom województwa małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat.3.

2. Świadczenie Małopolska Niania, zwane dalej „Świadczeniem” określa miesięczne świadczenie przyznawane w ramach Programu na rzecz rodziców na dofinansowanie wynagrodzenia niani.

3. Świadczenie będzie przyznane w formie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 22 b ustawy o świadczeniach rodzinnych .

4. Ilekroć mowa w Programie o „rodzicu”, należy przez to rozumieć rodzica lub rodziców, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3, a także opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3.

5. Świadczenie przysługuje rodzicom  mieszkającym na terenie Gminy Wadowice, aktywnym zawodowo , którzy :

– są zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu,
– świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych z wynagrodzeniem brutto równym lub większym minimalnemu wynagrodzeniu za pracę określonym w odrębnych przepisach,
– prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
– prowadzą działalność rolniczą.

6. Możliwe jest otrzymanie świadczenia w sytuacji pozostawania bez pracy jednego
z rodziców na okres poszukiwania zatrudnienia nie dłuższy niż 1 miesiąc w okresie korzystania ze świadczenia.

7. Przez dziecko do lat 3 należy rozumieć dziecko w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 3-go roku życia lub,
w sytuacji, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym ( ze względu na brak miejsca w placówce lub niepełnosprawność dziecka), dziecko, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 4-go roku życia.

8. Gdy mowa o niani, należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną w rozumieniu art. 50-53 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, nie pobierającą świadczeń emerytalno-rentowych z zabezpieczenia społecznego, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Niania musi także spełniać wymogi art. 4 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. posiadać aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne.

II. Zasady przyznawania Świadczenia

1. Świadczenie może być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia jednej niani dla danej rodziny.

2. Wysokość świadczenia Małopolska Niania wynosi 1500,00 zł miesięcznie, z czego 1000,00 zł pochodzi ze środków pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego, a 500,00 zł ze środków własnych Gminy Wadowice.

3. Wysokość świadczenia nie może być większa niż 90% wysokości wynagrodzenia niani
z umowy uaktywniającej.

4. Świadczenie może być przyznane jednej rodzinie na okres 6 miesięcy w 2018 roku
(ma to związek z rezygnacją rodziny, która do tej pory brała udział w programie Małopolska Niania) tj. od 01 marca 2018r do 31.08.2018r.
Okres, na który przyznawane jest świadczenie Małopolska Niania nie może przekroczyć zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

5. Świadczenie Małopolska Niania przekazywane jest na wskazany przez rodzica rachunek bankowy.

6. Rodzic jest zobowiązany do przedłożenia organowi prowadzącemu postępowanie, zawartej w formie pisemnej umowy uaktywniającej w terminie do 5 dni od daty jej zawarcia.

7. Rodzic składający wniosek wyraża zgodę na poddanie się kontroli organu, który wydał decyzję administracyjną lub upoważnionych przez niego pracowników w zakresie wykorzystania świadczenia.

8. Rodzice, którym zostanie przyznane świadczenie są zobowiązani do niezwłocznego informowania organu, który wydał decyzję administracyjną o wszelkich zmianach w sytuacji rodziny mogących mieć wpływ na pobieranie świadczenia. Świadczenie pobrane w wyniku złożenia fałszywych oświadczeń lub nie poinformowanie o zmianach w rodzinie mających wpływ na jego pobieranie jest uznawane za świadczenie nienależnie pobrane i podlega zwrotowi.

III. Kryteria wyboru beneficjentów programu

1. Wniosek o przyznanie Świadczenia Małopolska Niania należy złożyć na druku określonym w załączniku  nr 1 do ogłoszenia. Do wniosku należy dołączyć „ Zgodę na przetwarzanie danych osobowych”, stanowiącą załącznik nr 2 do przedmiotowego ogłoszenia.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, rodzina dołącza dokumenty potwierdzające jej sytuację, w szczególności:

a) kserokopie dowodów tożsamości rodziców i niani,
b) dokumenty potwierdzające zatrudnienie rodziców,
c) kserokopię umowy uaktywniającej zawartej z nianią,
d) kserokopię aktu urodzenia dziecka,
e) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
f) informację o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola,
g) dokumenty potwierdzające dochody rodziny,
h) inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji administracyjnej.

3. Wyboru wniosków dokona Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Wadowic. Wybór Komisji jest ostateczny.

4. Podstawowe kryteria przyznania świadczenia w ramach Programu, to:

1) posiadanie dziecka do lat 3 – należy przez to rozumieć dziecko w wieku od ukończenia
20 tygodnia życia, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 3-go roku życia lub, w sytuacji, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym ( ze względu na brak miejsca w placówce lub niepełnosprawność dziecka), dziecko, które
w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończyło 4-go roku życia,
2) spełnienie kryterium zatrudnienia przez rodzica dziecka,
3) deklaracja rodzica, w zakresie świadczenia usług przez nianię w wymiarze co najmniej
8 godzin dziennie w dni robocze, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

5.  Dodatkowymi kryteriami mającymi wpływ na przyznanie świadczenia w ramach programu będą:

1) niepełnosprawność dziecka, którym opiekuje się niania – 3 punkty;
2) samotne wychowywanie dziecka potwierdzone wyrokiem sądu w sprawie alimentów, aktem zgonu rodzica lub aktem zupełnym urodzenia dziecka – 2 punkty,
3) wielodzietność (na utrzymaniu co najmniej 3-je dzieci w wieku do 21 lat) – 2 punkty,
4) niepełnosprawność innego dziecka w rodzinie – 1 punkt,
5) zatrudnienie niani będącej osobą w szczególnej sytuacji na rynku pracy –  tj. osobą bezrobotną powyżej 50-go roku życia, lecz która nie przekroczyła 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn – 1 punkt

6. Wsparciem w ramach programu zostaną objęte rodziny, które uzyskały najwyższą ilość punktów.

7. W przypadku, gdy więcej rodzin uzyskało tę samą ilość punktów decydować będzie dochód na osobę w rodzinie za 2016 rok obliczony zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1518 z późn.zm.). Wsparcie otrzymają rodziny z najniższym dochodem.

8. Rodziny i Nianie korzystające ze Świadczenia Małopolska Niania są obowiązane do stosowania zasad współpracy gmin realizujących projekt „Małopolska Niania”
z Województwem Małopolskim w zakresie działalności promocyjnej i informacyjnej tj. m.in udziału w uroczystym przekazaniu pomocy, udziału w spotkaniach w trakcie trwania pilotażu, spotkaniu podsumowującym projekt, itp.

IV. Termin składania wniosków  

1. Wniosek w wersji papierowej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,  
o których mowa w punkcie III pkt. 1 należy złożyć  do dnia 20 lutego 2018  roku do godz. 15,00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wadowicach- ul. E. i K. Wojtyłów 4; 34-100 Wadowice

2. Wnioski złożone po terminie, nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

3. Rozpatrzenie i wybór wniosków przez Komisję Konkursową nastąpi w terminie do
27 lutego 2018 roku. Ogłoszenie o wyborze wniosków ukaże się na stronie internetowej UM w Wadowicach.

4. Wzór wniosku jak również „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”  jest dostępny  na stronie internetowej www.wadowice.pl, a także w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.

5. Dodatkowych informacji udziela – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wadowicach P.Halina Nowakowska – Tel. (33) 82 343 39 w.102

Załączniki :

1. Wniosek o ustalenie świadczenia Małopolska Niania.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3. Wzór umowy uaktywniającej.

Wprowadzono: 8 lutego 2018