Ogłoszenie o otwarciu naboru kandydatów na członków Rady Seniorów miasta Wadowice

Jesteś tutaj : Strona główna / Aktualności / Rada Seniorów / Ogłoszenie o otwarciu naboru kandydatów na członków Rady Seniorów miasta Wadowice

Wadowice, dnia 28 listopada 2023 roku

 

OGŁOSZENIE O OTWARCIU NABORU KANDYDATÓW

NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW MIASTA WADOWICE

na okres kadencji 2024 – 2026

 

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Miasta Wadowice, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/244/2017 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 10 marca 2017 roku ogłaszam otwarcie naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Wadowice.

PLAKAT 724x1024 - Ogłoszenie o otwarciu naboru kandydatów na członków Rady Seniorów miasta Wadowice

 1. Nabór będzie prowadzony w dniach: od 28 listopada 2023 roku do 10 stycznia 2024 roku.
 2. Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, pokój nr 7.
 3. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Wadowicach.
 4. W skład Rady Seniorów wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych powołani do składu w liczbie 9 spośród zgłoszonych kandydatów.
 5. Skład Rady Seniorów ustala uchwałą Rada Miejska w następujący sposób:
 6. a) 4 członków wybiera spośród osób zgłoszonych poprzez mieszkańców lub ich organizacje,
 7. b) 2 członków wybiera spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
 8. c) powołuje osobę wskazana przez Burmistrza Wadowic,
 9. d) powołuje osobę wskazaną przez podmiot prowadzący Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 10. e) powołuje własnego przedstawiciela.
 11. Zgłoszenie kandydata musi zawierać imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz ewentualnie dane organizacji, którą kandydat reprezentuje.
 12. W przypadku kandydatów, o których mowa w punkcie 5 lit. a) oraz b), do zgłoszenia kandydat dołącza listę przynajmniej 20 osób zamieszkujących na terenie Gminy Wadowice, które ukończyły 60 rok życia i wyrażają poparcie dla kandydata.
 13. Wzór dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7 stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 14. Każdy kandydat dołącza oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 15. Jeżeli zgłoszenie jest nieprawidłowe lub niekompletne, Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie wzywa kandydata do jego uzupełnienia w terminie 3 dni, o ile nie minął już termin, o którym mowa w punkcie 1.
 16. W przypadku, kiedy zgłosiło się mniej kandydatów niż wynosi statutowy skład Rady, Rada Miejska dokonuje wyboru brakujących członków wskazując kandydatów samodzielnie.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami są do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.wadowice.pl oraz w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 30, I piętro Urzędu Miejskiego).

 

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach

                                                                                                                              Piotr Hajnosz

Wprowadzono: 28 listopada 2023

Pliki do pobrania: